Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171176
Title: A corpus-based analysis of eponyms originating from public figures and fiction characters used to describe attitudes or actions
Author: Fernández Rubio, Alexis
Director/Tutor: Laso Martín, Natàlia Judith
Keywords: Epònims
Corpus (Lingüística)
Anglès
Treballs de fi de grau
Eponyms
Corpora (Linguistics)
English
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] Eponyms are words that enter a language lexicon by applying the name of a person or a place to a common noun and are a feasible proof of the growth of the English vocabulary. The goal of this paper is creating a corpus-based analysis of eight eponyms adjectives coming from historical figures and literary characters (Sadistic, Masochistic, Kafkaesque, Machiavellian, Thatcherite, Herculean, Platonic, Quixotic) taken from the British National Corpus (BNC) that describe human behaviours, and analysing aspects such as their origin, semantic aspect, lexicalization, collocations, position in the clause and the genre of the media they appear. 579 samples from the British National Corpus (BNC) have been analysed and interpreted thoroughly, assisted by graphics and statistics in order to facilitate their comprehension.
[spa] Els epònims són paraules que entren al vocabulari d’una llengua quan s’agafa el nom d’una persona o d’un lloc per crear un nou substantiu i són una mostra irrefutable de com creix el vocabulari de la llengua anglesa. L’objectiu d’aquest treball és crear una anàlisi basada en un corpus lingüístic de vuit epònims que són adjectius derivats de figures històriques i personatges literaris (Sadistic –Sàdic–, Masochistic –Masoquista–, Kafkaesque –Kafkià–, Machiavellian –Maquiavèl·lic–, Thatcherite –Thatcherista–, Herculean –Herculi–, Platonic –Platònic–, Quixotic –Quixotesc–) agafats del British National Corpus (BNC) que descriuen comportaments humans, i analitzar característiques com el seu origen, aspecte semàntic, lexicalització, els substantius que els acompanyen, la ubicació a la frase i a quin tipus de mitjà apareixen. S’han agafat 579 mostres del British National Corpus (BNC) i s’han analitzat i interpretat amb profunditat, amb l’ajuda de gràfiques i estadístiques per facilitar la seva comprensió.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Natàlia Judith Laso Martín
URI: http://hdl.handle.net/2445/171176
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FERNÁNDEZ RUBIO, Alexis TFG.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons