Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171267
Title: Speed Intensive Production as a Development Strategy: The Case of the Electronics Industry in Taiwan
Author: Marbà Sera, Pol
Director/Tutor: Martí-González, X. (Xavi)
Keywords: Empreses multinacionals
Taiwan
Indústria electrònica
Treballs de fi de grau
International business enterprises
Taiwan
Electronic industries
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2020
Abstract: [eng] Taiwanese firms are the worldwide manufacturing leaders of electronic components and personal computers. The government and the private sector foster Research and Development to enhance technological advancement in the country. Thus, to exemplify the great emergence of the electronics industry in Taiwan, this paper aims to determine whether the speed intensive production model is the main variable to describe the sector’s great rise. Specifically, it tries to understand whether cheap mass production has been the main comparative advantage. To test the initial hypothesis that speed intensive production led to the development of electronics in the country, I conducted a deep research through literature reviews as well as relevant information from scholars at National Taiwan University. The results show a small effect of such a production model in the current industry’s scenario. All in all, speed intensity cannot explain the whole transition for Taiwanese electronics firms to be that highly positioned in the market. The strong tie with China, the influence of giant technological firms and the period of economic liberalization are more likely to respond to the strategic path followed by Taiwanese companies.
[cat] Les empreses Taiwaneses són les líders mundials en producció de components electrònics i d’ordinadors personals. El govern i el sector privat promouen l’àmbit de la Recerca i Desenvolupament per millorar l’avenç tecnològic al país. Així doncs, per tal d’exemplificar el sorgiment de la indústria electrònica a Taiwan, aquest treball té com a objectiu determinar si la producció en velocitat intensiva és la variable principal per descriure el gran creixement del sector. Específicament, tracta d’entendre si la producció barata i en massa ha sigut el principal avantatge comparatiu. Per ficar a prova la hipòtesi inicial de si la producció intensiva en velocitat comporta el desenvolupament de l’electrònica al país, he dut a terme una recerca en detall a través de revisió de literatura així com d’informació rellevant d’acadèmics de la Universitat Nacional de Taiwan. Els resultats mostren un efecte menor d’aquest model de producció en l’escenari industrial actual. Considerant-ho tot, la velocitat intensiva no explica completament la transició de les empreses electròniques Taiwaneses per arribar a estar tant altament posicionades al mercat. L’estret lligam amb la Xina, la influència de grans empreses tecnològiques i el període de liberalització econòmica són més propenses a respondre el camí estratègic seguit per aquestes empreses Taiwaneses.
Note: Treballs Finals del Grau d'Empresa Internacional, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Francisco Javier Martí González
URI: http://hdl.handle.net/2445/171267
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Empresa Internacional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GEI_MARBA_POL_SET20.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons