Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171268
Title: Reproducció i resistència socials en les perifèries educatives: Estudi del cas de la Fundació El Llindar.
Author: Crous Ribas, Pau
Director/Tutor: Bretones, María Trinidad
Keywords: Sociologia
Ensenyament
Igualtat d'oportunitats educatives
Treballs de fi de grau
Sociology
Teaching
Educational equalization
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2020
Abstract: [cat] De la mateixa manera que la vida urbana, social i econòmica pot estudiar-se a partir de les relacions entre centre i perifèria, també pot fer-ho la dimensió educativa. La funció no només educativa sinó social d’aquestes perifèries representa un element indispensable a l’hora d’entendre l’efecte sobre les dinàmiques de reproducció i resistència socials del conjunt del sistema educatiu, el centre del qual ve representat per les institucions que pertanyen al circuit convencional de l’educació primària, secundària i port-obligatòria. L’objectiu d’aquest treball és el d’estudiar l’efecte sobre la mobilitat social de les perifèries educatives, centrant-se en l’estudi de la Fundació El Llindar, del seu efecte sobre les aspiracions i expectatives dels seus alumnes i els canvis en la percepció de la institució escolar per part d'aquests.
[eng] In the same way, urban, social, and economic life can be studied through core and periphery relations, also the educative dimension can do so. The purpose not just educative but social of these peripheries represents an essential element in understanding the effect upon the dynamics of reproduction and social resistance of the educative system, the center of which is represented by the institutions that belong to the conventional system of the primary, secondary and post-compulsory education. This work aims to study the impact on social mobility in educative peripheries, focusing on the study of Fundació El Llindar, of its effect on the aspirations and expectations of its students, and the changes in their perception of the school institution.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: María Trinidad Bretones Esteban
URI: http://hdl.handle.net/2445/171268
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GEI_MARBA_POL_SET20.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons