Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171489
Title: Els circuits de l'economia urbana i els seus efectes sobre l'espai urbà: verticalitats i horitzontalitats a Lisboa
Author: Lloberas Lafuente, David
Director/Tutor: Martínez Rigol, Sergi
Keywords: Geografia urbana
Ciutats
Economia urbana
Centres comercials
Globalització
Lisboa (Portugal)
Treballs de fi de grau
Urban geography
Cities and towns
Urban economics
Shopping centers
Globalization
Lisbon (Portugal)
Bachelor's thesis
Issue Date: Oct-2020
Abstract: [cat] A través d’un estudi comparatiu entre el Centro Comercial Mouraria i el Centro Comercial Amoreiras, aquest treball vol aprofundir a nivell teòric en els efectes que té sobre l’espai urbà l’activitat comercial relativa a un o altre circuit de l’economia urbana. ¿Poden generar-se verticalitats i horitzontalitats sobre el territori com a resultat de l’activitat comercial en un lloc determinat? ¿El circuit superior de l’economia urbana està intrínsecament relacionat amb les verticalitats en l’espai, i l’inferior amb les horitzontalitats? Aquestes són les dues qüestions principals que es volen respondre per tal d’avançar en el coneixement d’un espai urbà cada vegada més fragmentat, on les dinàmiques globals se superposen progressivament a les locals.
[por] A través de um estudo comparativo entre o Centro Comercial Mouraria e o Centro Comercial Amoreiras, este trabalho quer profundar a nível teórico nos efeitos que tem sobre o espaço urbano a atividade comercial relativa a um ou outro circuito da economia urbana. Podem gerar-se verticalidades e horizontalidades sobre o território como resultado da atividade comercial num lugar determinado? O circuito superior da economia urbana está intrinsecamente ligado com as verticalidades no espaço, e o inferior com as horizontalidades? Estas são as duas questões principais que se querem responder para avançar no conhecimento dum espaço urbano cada vez mais fragmentado, onde as dinâmicas globais se sobrepõem progressivamente às locais.
[eng] The aim of this work is to deepen theoretically into the effects of commercial activity on urban space as part of one or another circuits of urban economy through the comparative study of Mouraria and Amoreiras shopping centres, both of them in different parts of the city of Lisbon. Can verticalities and horizontalities raise from the territory as a result of the commercial activity in a particular place? Is the upper circuit of urban economy intrinsically connected with the verticalities in the space, and the lower circuit with horizontalities? These are the two main questions that we want to solve in order to get into the knowledge of an urban space which is becoming more and more divided, where global dynamics overshadow local ones.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Sergi Martínez-Rigol
URI: http://hdl.handle.net/2445/171489
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Lloberas_lafuente_David.pdf24.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons