Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171882
Title: Quan l'Ajuntament va ser nostre. El primer ajuntament democràtic després de la mort de Franco (1979-1983)
Author: Moreno Muñoz, David
Director/Tutor: Mayayo i Artal, Andreu
Keywords: 1979-1983
Barcelona (Catalunya)
Administració municipal
Democratització
Barcelona (Catalonia)
Municipal administration
Democratization
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació és una aproximació a la complexa realitat d’una gegantina institució com l’Ajuntament de Barcelona en un període convuls i ple de canvis, englobant des dels darrers anys del franquisme fins la victòria de Pasqual Maragall a l’alcaldia de Barcelona (1974-1983). El gruix de la nostra recerca i treball s’ha centrat en el primer govern democràtic (1979-1983), encapçalat en primer terme per Narcís Serra i a partir de desembre de 1982 per Maragall. Aquest primer govern democràtic va conformar un govern ampli on hi participaven socialistes, comunistes, convergents i republicans a partir de les coordenades del Pacte de progrés i va desenvolupar una ingent activitat política per transformar la realitat de l’Ajuntament cap a un nou model democràtic. A través del nostre anàlisi hem identificat els eixos principals de les polítiques del govern democràtic, els canvis i continuïtats respecte a l’etapa anterior i els actors polítics que van intervenir en aquests anys d’una manera més destacada.
[eng] This research is an approach to the complex reality of a giant institution such as the Barcelona City Council in a period of turmoil and full of changes, encompassing from the last years of the Franco regime to the victory of Pasqual Maragall in the mayor of Barcelona (1974 -1983). The bulk of our research and work has focused on the first democratic government (1979-1983), headed in the first place by Narcís Serra and as of December 1982 by Maragall. This first democratic government formed a broad government involving socialists, communists, convergents and republicans based on the coordinates of the Pact of progress and developed an enormous political activity to transform the reality of the City Council towards a new democratic model. Through our analysis, we have identified the main axes of democratic government policies, changes and continuities with respect to the previous stage and the political actors that took part in these years in a more prominent way.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171882
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DMM_TESIS.pdf7.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons