Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171972
Title: Entonació i pressuposició en les declaratives, interrogatives totals, interrogatives totals d'apèndix i interrogatives totals indroduïdes per que, del català central
Author: Rodríguez i Alvarez, Mar
Director/Tutor: Roseano, Paolo
Keywords: Entonació (Fonètica)
Català central
Pragmàtica (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Intonation (Phonetics)
Central Catalan
Pragmatics
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest estudi s’ocupa de la relació entre el contorn d’F0 i el posicionament epistèmic del parlant en les construccions declaratives, en les construccions interrogatives totals d’apèndix, en les construccions interrogatives totals i en les construccions interrogatives totals introduïdes per que, del català central. Per tal d’esbrinar quina és aquesta relació, s’han realitzat dos tipus de tasques o testos de percepció (una tasca d’adequació i una tasca d’avaluació del grau de pressuposició), basats en les tasques de l’estudi de Vanrell et al. (2010b). Els resultats d’aquest estudi confirmen que hi ha diferents graus de pressuposició, en funció del tipus de construcció i que els oients de català central són capaços de detectar quina és l’entonació adequada en dos contextos pragmàtics diferents.
[eng] The aim of this dissertation is to study the relationship between the F0 contour and the speaker’s epistemic position on the declarative constructions, on the appendix’s total interrogative constructions, on the total interrogative constructions and on the total interrogative constructions introduced by que, of central Catalan dialectal variety. In order to find out which this relation is, two different perception tasks have been carried out (an adequation task and an evaluation of the presupposition’s degree task). The design of these tasks was based on the Vanrell et al. (2010b) study. The results have shown that there are different presuppositional degrees, according to the different kinds of construction. Moreover, the results have shown that central Catalan listeners are able to detect which is the adequate intonation in two different pragmatic contexts.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Paolo Roseano
URI: http://hdl.handle.net/2445/171972
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodríguez i Alvarez, Mar - TFG.pdf (1).pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons