Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172109
Title: Construcció d’un paquet R per l’estudi de variables binaries compostes
Author: Rovira Salvat, Raquel
Director/Tutor: Fairén, Marta
Bofill, Marta
Keywords: Mostreig (Estadística)
Assaigs clínics
Estadística
Treballs de fi de grau
Sampling (Statistics)
Clinical trials
Statistics
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2020
Abstract: [cat] This work focuses on the study of compound events and, in particular, on the design of clinical trials where the main variable is a compound binary variable. The aim is to build an R library with functions dedicated to the calculation of sample size and effect size; in terms of relative risk, odds ratio and risk difference. Once the entire structure by the library has been validated, a numerical example of the parameters required to calculate the sample size based on the postulated design will be given.
[eng] Aquest treball es centra en l’estudi d’esdeveniments compostos i, en particular, en el disseny d’assajos clínics on la variable principal és una variable binària composta. Es pretén construir una llibreria R amb funcions dedicades al càlcul de mida mostral i del tamany del efecte; en termes del risc relatiu, l’odds rati i la diferència de proporcions. Un cop validada tota l’estructura creada per la llibreria, es donarà un exemple numèric dels paràmetres que es requereixen anticipadament pel càlcul de la mida mostral.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020, Tutors: Marta Fairén; Marta Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/172109
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemoriaTFG_Raquel_Rovira_Salvat.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons