Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172371
Title: El budisme a la Bactriana septentrional a través dels vestigis de l’antiga Termez (sud d’Uzbekistan)
Author: Pereira Hernández, Maria
Director/Tutor: Martínez Ferreras, Verónica
Keywords: Arqueologia
Arquitectura
Budisme
Termez (Uzbekistan : Jaciment arqueològic)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Architecture
Buddhism
Bachelor's thesis
Termiz (Uzbekistan: Excavations)
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] presenta un treball de síntesi sobre la recerca arqueològica realitzada fins el moment als complexos monàstics budistes de l’antiga Termez (sud d’Uzbekistan). La ciutat va ser un dels centres més importants de l’expansió del Budisme a l’antiga regió Bactriana (Àsia Central) durant l’Imperi Kushan (segles I i III d.C.), contemporani al romà. L’objectiu és abordar un tema de gran interès històrico-arqueològic poc tractat fins el moment a nivell acadèmic. A partir de la lectura i avaluació de tota la documentació històrica, arqueològica i artística disponible, es fa una descripció dels complexos monàstics més importants de Termez —Fayaz-Tepe, Kara-Tepe y Tchingiz-Tepe— incidint en els elements urbanístics i arquitectònics més rellevants (temples, stupes, cel·les monàstiques, patis porticats, escultures i relleus decoratius, etc.) i en la seva evolució durant el període considerat. Igualment, s’avaluen els materials i les tècniques constructives, escultòriques i pictòriques, així com els trets artístics i estilístics de la pintura mural figurada i l’escultura, principalment budista. El treball inclou, com a investigació inèdita, l’anàlisi petrogràfica de tres mostres de materials utilitzats en les estructures i elements arquitectònics decoratius dels monestirs de Kara-Tepe y Tchingiz-Tepe, amb l’objectiu de verificar les hipòtesis plantejades anteriorment per alguns investigadors sobre la composició i origen dels materials utilitzats. Els resultats de l’estudi permeten associar l’art i l’arquitectura budista de Termez amb els característics de la Bactriana en època Kushan. Es tracta d’un estil arquitectònic i artístic únic de la regió centro-asiàtica que combina fortes influències de l’art de Gandhara amb tradicions locals (i.e. hel·lenística, zoroastrisme, etc.).
[eng] A synthesis work on the archaeological research carried out to date in the Buddhist monastic complexes from ancient Termez (southern Uzbekistan) is presented. The city is one of the most important centres of the expansion of Buddhism in the ancient Bactrian region (Central Asia) during the Kushan Empire (1st – 3rd centuries AD), contemporary to the Roman Empire. The aim is to address a topic of great historical-archaeological interest that has not been studied until now at an academic level. From the reading and evaluation of all the historical, archaeological and artistic documentation available, a description is made of the most important monastic complexes of Termez — Fayaz-Tepe, Kara-Tepe and Tchingiz-Tepe— focusing on the most relevant urban and architectural elements (temples, stupas, monastic cells, porticated courtyards, decorative sculptures and reliefs, etc.) and their evolution during the period considered. The constructive, sculptural and pictorial materials and techniques, as well as the artistic and stylistic features of figurative mural painting and the sculpture, mainly Buddhist, are evaluated. The work includes unpublished research focused on the petrographic analysis of three samples of materials used in the decorative architectural structures and elements of Kara-Tepe and Tchingiz-Tepe, in order to verify the hypotheses raised previously by some researchers on the composition and origin of the raw materials. The results of the study allow associating the art and the architecture of the Buddhist monasteries of Termez with the characteristics of the Bactrian art during the Kushan period. It consists of a unique architectural and artistic style in the Central Asian region that combines strong influences from the Gandhara art with local traditions (i.e., Hellenistic, Zoroastrianism, etc.).
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 Tutor: Verònica Martínez Ferreras
URI: http://hdl.handle.net/2445/172371
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereira_Hernández_Maria_TFG-ARQ 2019-2020.pdf5.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons