Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172421
Title: El comerç atlàntic espanyol durant la colonització de Veneçuela a les Petites Antilles. Arqueometria ceràmica de materials de Cayo Sal (Los Roques, Veneçuela)
Author: Pujals Blanch, Sònia
Director/Tutor: Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Arqueologia
Arqueometria
Ceràmica
Contenidors
Colònies
Comerç
Espanya
Petites Antilles
Treballs de fi de grau
Arqueology
Archaeometry
Pottery
Container cargo
Colonies
Commerce
Bachelor's thesis
Spain
Lesser Antilles
Segle XVI-segle XVII
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [cat] El present treball consisteix en un estudi sobre les dinàmiques comercials en època colonial entre l'imperi Espanyol i l'àrea de les Petites Antilles del Carib – especialment els segles XVI i XVII –. L'objectiu principal ha estat aprofundir en les relacions comercials en aquesta àrea del Carib – menys estudiada fins al moment – a partir de l'estudi dels contenidors de transport localitzats en prospecció a l'illa de Cayo Sal. En primer terme s'ha aportat la contextualització històrica i arqueològica. Seguidament, la hipòtesi resultant s'ha contrastat amb la caracterització arqueomètrica de les mostres de Cayo Sal. En aquesta segona part del treball s'ha cercat identificar la possible provinença – o origen – a partir d'estudiar la seva composició química. Les anàlisis emprades s'han centrat a efectuar una observació macroscòpica per lupa binocular, i en realitzar l'estudi fisicoquímic de les ceràmiques per mitjà de la Fluorescència de Raigs X (FRX). En haver determinat els grups que conformen les mostres de Cayo Sal, s'ha procedit a aplicar un estudi comparatiu amb un conjunt de ceràmiques estudiades en el marc del projecte Tecnolonial, al qual el present treball es troba vinculat.
[eng] The present work consists of a study of the trade dynamics in colonial times between the Spanish Empire and the area of the Lesser Caribbean Antilles – especially in the 16th and 17th centuries –. The main objective has been to deepen in the subject of trade relations in this area of the Caribbean – less studied so far – from the study of transport containers located in prospecting on the island of Cayo Sal. In the foreground, the historical and archaeological contextualization has been provided. Next in order, the resulting hypothesis has been contrasted with the archaeometric characterization of the twelve transport containers from the island of Cayo Sal (Los Roques, Venezuela). In this second part of the work we have tried to identify a possible provenance – or origin – from studying its chemical composition. The analyzes used have focused on making a macroscopic observation with a binocular magnifying glass, and on carrying out the physicochemical study of the ceramics by means of X-ray Fluorescence (FRX). Having determined the groups that make up the samples of Cayo Sal, a comparative study has been applied with a set of ceramics studied in the framework of the Tecnolonial project, to which the present work is linked.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jaume Buxeda i Garrigós
URI: http://hdl.handle.net/2445/172421
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Pujals Blanch_Sonia.pdf6.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons