Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173033
Title: Cap a una pedagogia afectiva
Other Titles: L'art com a possibilitador relacional per mitjà de l'experimentació
Author: Gallén Serra, Marina
Director/Tutor: Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Arts
Pedagogia
Humanisme
Tesis de màster
Arts
Education--Study and teaching
Humanism
Masters theses
Issue Date: 1-Dec-2019
Abstract: [cat] Pot ser l’art l’eina per re-enfocar l’ontologia pedagògica? En aquest treball entrellaçaré posthumanisme, teoria dels afectes i nous materialismes per tractar d’entreveure algunes de les possibilitats d’una pedagogia afectiva basada en les arts. Tal aproximació pot devenir una nova ontologia per al paradigma educacional, una nova obertura/possibilitat guiada per les arts. La capacitat relacional de l’art duta a la pràctica diària de l’escola primària Drassanes, ens pot il·lustrar, si més no indicar, les múltiples possibilitats afectives d’una pedagogia artística.
[eng] Can art be the tool to refocus the pedagogical ontology? This project interwines posthumanism, affective theories and new materialisms to try to glimpse some of the possibilities of an art-based affective pedagogy. This approach may become a new ontology for the educational paradigm, a new opening/possibility guided by arts. The relational capacity of art brought to the daily practice of Drassanes primary school can illustrate, at least indicate, the multiple affective possibilities of an artistic pedagogy.
Note: Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
URI: http://hdl.handle.net/2445/173033
Appears in Collections:Màster Oficial - Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gallen.Serra_Marina_TFM.20_Cap_uana_pedagogia_afectiva.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons