Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173098
Title: Las silencias y los cuerpos en el espacio-escuela de la Educación Primaria
Other Titles: Un estudio de caso con el profesorado de una escuela concertada de Barcelona
Author: Talens Guembe, Daniel
Director/Tutor: Sancho, Juana Ma.
Keywords: Arts
Pedagogia crítica
Silenci (Filosofia)
Tesis de màster
Arts
Critical pedagogy
Silence (Philosophy)
Masters theses
Issue Date: 3-Dec-2019
Abstract: [cat] Quines són les concepcions dels silencis que operen a les pràctiques docents? Quines estratègies generen aquestes concepcions? Com afecta tot això als cossos i a l'espai-escola? Aquesta investigació problematitza la noció de silenci, amb autors com Butler, Preciado i Latour, que posen en diàleg les preguntes-focus de la investigació amb els cossos parlants, la capacitat d'acció de l'espai-escola i la concepció polisèmica i subvertida de “les silències”. Es tracta d'un estudi de cas entre parells, que comprèn l'anàlisi d'unes entrevistes amb sis docents d'una escola concertada de Barcelona, prenent cinc imatges com a detonants de la conversa. A més, la crisi sanitària provocada pel COVID19 genera un desplaçament formal i discursiu en elles. Amb les veus de les docents, la de l'investigador i les dels autors, s'entreteixeix un diàleg que fa emergir nous interrogants. Com podem repensar l'acte educatiu des d'ells?
[spa] ¿Cuáles son las concepciones de los silencios que operan en las prácticas docentes? ¿Qué estrategias generan estas concepciones? ¿Cómo afecta todo ello a los cuerpos y al espacio-escuela? Esta investigación problematiza la noción de silencio, con autores como Butler, Preciado y Latour, que ponen en diálogo las preguntas-foco de la investigación con los cuerpos hablantes, la capacidad de acción del espacio-escuela y la concepción polisémica y subvertida de “las silencias”. Se trata de un estudio de caso entre pares, que comprende el análisis de unas entrevistas con seis docentes de una escuela concertada de Barcelona, tomando cinco imágenes como detonantes de la conversación. Además, la crisis sanitaria provocada por el COVID19 genera un desplazamiento formal y discursivo en ellas. Con las voces de las docentes, la del investigador y las de los autores, se entreteje un diálogo que hace emerger nuevos interrogantes. ¿Cómo podemos repensar el acto educativo desde ellos?
[eng] What are the silence’s conceptions that operate in teaching practices? What strategies generate these conceptions? How does all this affect the bodies and the space-school? This research problematizes the notion of silence, with authors such as Butler, Preciado and Latour, who put in dialogue the research focus questions with the speaking bodies, the capacity for action of the school-space and the polysemic and subverted conception of “silences in feminine”. This is a peer-to-peer case study, comprising analysis of interviews with six teachers from a concerted school in Barcelona, taking five images as triggers for the conversation. Furthermore, the health crisis caused by COVID19 generates a formal and discursive displacement in them. With the teacher’s voices, the researcher’s and those of the authors, a dialogue is interwoven, emerging new questions. How can we use them to rethink the educational act?
Note: Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Sancho, Juana Ma.
URI: http://hdl.handle.net/2445/173098
Appears in Collections:Màster Oficial - Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Talens_Daniel_TFM20_Silencias_Cuerpos_espacio_escola_primaria.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons