Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173334
Title: Anàlisi de les disfuncions del sistema d’organització territorial. Bellvei i les casetes de la Gornal. Un continu urbà dividit en dos municipis, dues comarques i dues províncies
Author: Forcada Jiménez, Neus
Director/Tutor: Armesto López, Xosé Antón
Keywords: Geogafia humana
Ordenació del territori
Treballs de fi de grau
Human geography
Regional planning
Bachelor's thesis
Regional planning
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] Les transformacions territorials afecten les formes d’assentament humà i l’evolució de les societats contemporànies. Els canvis i els processos al llarg del temps tenen un component directe al perfil i l’estructura del territori, que fan que hi hagi una modificació adequada als nous temps i formes de vida. És per això, que l’objecte d’estudi d’aquest treball, se centra en un nucli repartit entre dos municipis, dues comarques i dues províncies, és el cas de Bellvei i les Casetes de la Gornal. Amb l’objectiu d’arribar a entendre el perquè d’aquesta divisió territorial, administrativa i social, així com, analitzar les causes i conseqüències que deriva i deixa petjada en l’actualitat.Un estudi qualitatiu basat en una metodologia centrada en la investigació i la recerca de fonts i instruments necessaris per a entendre la planificació territorial i l’ordenació del territori de la zona estudiada. Utilitzant eines i recursos com les entrevistes, enquestes, arxius, cartografia, entre d’altres. Passat, present i futur. Viatjar en el temps per adonar-nos d’on venim i com hem arribat a ser el què som.El marc teòric ha permès estirar del fil i anar extraient informació molt rellevant que ha donat peu a l’elaboració dels resultats finals. La història no s’ha d’oblidar, el territori ve marcat per tots els successos que l’han envoltat. Tampoc podem deixar enrere la frontera física i natural, que moltes vegades, és la culpable dels límits que trobem avui dia a Catalunya. Bellvei i les Casetes de la Gornal no s’entenen l’una sense l’altra i és per això que aquest treball sorgeix de la importància dels orígens i la seva formació.
[eng] Territorial transformations affect the forms of human settlement and the evolution of contemporary societies. Changes and processes over time have a direct component to the profile and structure of the territory, which means that there is a modification adapted to the new times and ways of life. That is why the object of the study is focused on a nucleus divided between two municipalities, two counties and two provinces, such as Bellvei and Les Casetes de la Gornal. In order to come to understand the reason for this territorial, administrative and social division, as well as to analyse the causes and consequences that derives and leaves its mark today.A qualitative study based on a methodology focused on the research and search for sources and instruments needed to understand the territorial planning and territorial planning of the studied area. Using tools and resources such as interviews, surveys, archives, mapping, and more. Past, present and future. Travel in time to realize where we come from and how we have come to what we are.The theoretical framework has made it possible to pull the thread and extract very relevant information that has led to the preparation of the final results. History should not be forgotten; the territory is marked by all the events that surround it. Nor can we leave behind the physical and natural border, which is often to blame for the limits we find today in Catalonia. Bellvei and Les Casetes de la Gornal do not understand without each other and that is why this work arises from the importance of its origins and its formation.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Xosé Antón Armesto López
URI: http://hdl.handle.net/2445/173334
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Neus FORCADA.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons