Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173514
Title: Relatogramar l'aprenentatge: La relatoria gràfica com a mètode d’avaluació dels aprenentatges i d’acompanyament al procés creatiu al batxillerat d’Arts Visuals, Imatge i Disseny.
Author: Matosas Vilajoliu, Jordi
Director/Tutor: Ros Torres, Joan Albert
Keywords: Avaluació formativa
Arts visuals
Tesis de màster
Formative evaluation
Visual arts
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] És habitual en l’educació artística de l'ESO i el batxillerat trobar propostes pedagògiques que se centren en les habilitats tècniques i els resultats i no en el procés creatiu i la seva anàlisi. Atès que la manera d’avaluar determina la manera d’aprendre, l’objectiu d’aquest treball ha estat elaborar una proposta pedagògica que introdueixi la funció reguladora de l’avaluació al batxillerat d’Arts Visuals, Imatge i Disseny i ho faci a través de processos propis del seu àmbit: la creativitat visual. Per a tal propòsit, la recerca s’ha centrat en mètodes de registre i reflexió com els quaderns d’esbossos, els diaris de classe, les carpetes d'aprenentatge i el pensament visual. El disseny de la proposta sistematitza l’ús de la relatoria gràfica per comunicar els aprenentatges i el del diari visual per registrar-los durant el seu desenvolupament. S’ha anomenat relatograma* d’aprenentatge a aquesta eina. Es tracta d’una síntesi visual i reflexiva de l’aprenentatge orientada a consolidar la importància del procés creatiu i l’autonomia de l’aprenent.
[eng] It is common in Secondary and in High School art education to find pedagogical proposals that focus on technical skills and results but not on the creative process and its analysis. Since the way of evaluating determines the way of learning, the aim of this project has been to elaborate a pedagogical proposal that introduces the regulatory function of the evaluation of Visual Arts and Design in High School and does it through specific techniques related to its field: visual creativity. In order to achieve this purpose, the research has focused on recording and reflective methods such as sketchbooks, class diaries, learning portfolios and visual thinking. The design of the proposal systematizes the use of graphic recording to communicate learning and the visual diary to record them during their development. This tool has been called a learning relatogram*. It is a visual and reflexive synthesis of learning oriented to consolidate the importance of the creative process and the autonomy of the learner.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Joan Albert Ros
URI: http://hdl.handle.net/2445/173514
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Matosas_Vilajoliu_Jordi.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons