Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173540
Title: Transformaciones demogràfiques, agràries i senyorials a la Catalunya del segle XVIII: el cas de Santa Creu d'Olorda
Author: García Visús, Álex
Director/Tutor: Sola García, Diego
Keywords: Senyories
Tinença de la terra
Emfiteusi
Treballs de fi de grau
Catalunya
Manors
Land tenure
Emphyteusis
Bachelor's thesis
Catalonia (Spain)
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] L'augment de població, l'extensió dels cultius, l'especialització agrícola, les pressions inflacionistes fins i tot sobre els productes més abundants i l'augment de les rendes senyorials, són algunes de la dinàmiques que reflecteixen les transformacions agràries i el creixement econòmic de la Catalunya del segle XVIII. Però just en aquest context de bonança econòmica és quan sorgeixen un gran nombre de conflictes al camp, entre pagesos i senyors, però també entre pagesos benestants i més humils. Anticipen aquestes tensions la fi de l'Antic Règim? O una crisi de productivitat? L'estudi que aquí es presenta planteja estudiar tots aquest processos històrics sota l'exemple de l'antic terme de Santa Creu d'Olorda (localitzat a la Serra de Collserola).
[eng] Population growth, crops extention, agricultural specialization, inflactionary pressures even over the most abundant products, and revenue increase for feudal classes, are some of the dynamics that reflect the agricultural transformations and the economic growth in the 18th century in Catalonia. But, it was during this context of economic prosperity when a great amount of conflicts in the countryside arose, not only between pageants and lords, but also between the most affluent and the humblest peasants. Do these tensions foresee the end of the Ancien Régime? Or was it a productivity crisis? This paper aims to analyse all these historical processes through the example of the old district of Santa Creu d’Olorda (located at Serra de Collserola).
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Diego Sola García
URI: http://hdl.handle.net/2445/173540
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alex Garcia Visus TFG.pdf13.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons