Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174550
Title: Art, curadoria i polítiques culturals des dels feminismes: una anàlisi de la Mostra FemArt (1992-2018)
Author: Fando Morell, Anna
Director/Tutor: López Ruido, María
Fraj Herranz, Elena
Keywords: Feminisme
Moviments socials
Art contemporani
Gestió cultural
Organització d'exposicions
Lesbianisme
Teoria queer
Feminism
Social movements
Contemporary art
Arts management
Organization of exhibitions
Lesbianism
Queer theory
Issue Date: 22-Feb-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi consisteix en una anàlisi de la Mostra FemArt que parteix de la sistematització del seu arxiu, considerant tant els seus agents i les seves pràctiques artístiques o curatorials, com la seva trajectòria política. La recerca consisteix en recopilar, reconstruir, situar aquest material d’arxiu en un context teòric, històric i vivencial que explora les interseccions dels espais culturals i dels espais feministes de la ciutat de Barcelona i també en comentar críticament les tensions entre l’ideari feminista i la institució art, la connexió del projecte amb les diverses corrents feministes i les experiències personals de les artistas vinculades a l’activisme feminista. La comparació del marc teòric, compost per estudis culturals, crítica i teoria artístiques, estudis de gènere i teoria feminista, amb el cas d’estudi del projecte FemArt és el principal exercici que articula la investigació. La Mostra FemArt és una mostra d’art fet per a dones, lesbianes i trans, impulsada des de l’associació Ca La Dona l’any 1992, una iniciativa artística encara vigent, que planteja una exposició anual, una xarxa d’artistes i un conjunt d’activitats paral·leles. Aquesta investigació s’estructura a partir del treball de camp que recull el testimoni d’artistes, historiadores d’art, curadores i gestores culturals i a partir de la recopilació del material d’arxiu. Aquest anàlisi de FemArt aglutina les principals problemàtiques que travessen les pràctiques feministes en el sector cultural: la influència institucional en el marc cultural, l’encaix de l’activisme en l’àmbit artístic, l’ús de l’art com a transformador estratègic del sector social, el replantejament de models de treball, la distinció entre treball precari, treball voluntari i militància política, les condicions de treball de les dones en l’àmbit cultural, la desigualtat d’oportunitats de les dones artistes, els estereotips que existeixen al voltant de les mostres integrades per artistes dones i la capacitat inclusiva dels projectes feministes locals.
[eng] The present thesis consists of an analysis of the FemArt Exhibition based on the systematization of its archive. It considers, both, its agents and its artistic or curatorial practices, as well as its political trajectory. This archival material has been collected, reconstructed and placed in a theoretical, historical and experiential context, exploring the intersections between cultural spaces and feminist spaces in the city of Barcelona. It critically comments on the potential and existing tensions between the feminist ideology and the Institution of Art, the connection of the project with various feminist currents and the personal experiences of artists linked to feminist activism. The main exercise that articulates the present research is the comparison of the theoretical framework, composed by cultural studies, art criticism, gender studies and feminist theory, with the FemArt project as a case study. FemArt is an art exhibition made by women, lesbians and trans, launched in 1992 by the association Ca La Dona, a still active art initiative that offers a networking space for female artists and raises an anual exhibition and other parallel activities. This thesis is structured based on fieldwork that collects the testimony of artists, art historians, curators and cultural managers, and from the collection of archival material. The analysis of FemArt brings together the main issues that feminist practices face in the cultural sector: the institutional influence on the cultural framework, the role of activism in the field of arts, the use of art as a strategic transformer of the social sector, the rethinking of work models, the distinction between precarious work, voluntary work and political militancy, the working conditions of women in the cultural system, the inequality of opportunities for women artists, the stereotypes that exist around exhibitions comprised of female artists, and the inclusive capacity of local feminist projects.
[spa] La presente tesis consiste en un análisis de la Muestra FemArt que parte de la sistematización de su archivo, considerando tanto sus agentes y sus prácticas artísticas o curatoriales, como su trayectoria política. La investigación consiste al recopilar, reconstruir, situar este material de archivo en un contexto teórico, histórico y vivencial que explora las intersecciones de los espacios culturales y de los espacios feministas de la ciudad de Barcelona y también en comentar críticamente las tensiones entre el ideario feminista y la institución arte, la conexión del proyecto con las diversas corrientes feministas y las experiencias personales de las artistas vinculadas al activismo feminista. La comparación del marco teórico, compuesto por estudios culturales, crítica y teoría artística, estudios de género y teoría feminista, con el caso de estudio del proyecto FemArt es el principal ejercicio que articula la investigación. La Muestra FemArt es una muestra de arte hecho por mujeres, lesbianas y trans, impulsada desde la asociación Ca La Dona en 1992, una iniciativa artística todavía vigente, que plantea una exposición anual, una red de artistas y un conjunto de actividades paralelas. Esta investigación se estructura a partir del trabajo de campo que recoge el testigo de artistas, historiadoras de arte, curadoras y gestoras culturales y a partir de la recopilación del material de archivo. Este análisis de FemArt aglutina las principales problemáticas que atraviesan las prácticas feministas en el sector cultural: la influencia institucional en el marco cultural, el encaje del activismo en el ámbito artístico, el uso del arte como transformador estratégico del sector social, el replanteamiento de modelos de trabajo, la distinción entre trabajo precario, trabajo voluntario y militancia política, las condiciones de trabajo de las mujeres en el ámbito cultural, la desigualdad de oportunidades de las mujeres artistas, los estereotipos que existen alrededor de las muestras integradas por artistas mujeres y la capacidad inclusiva de los proyectos feministas locales.
URI: http://hdl.handle.net/2445/174550
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AFM_TESI.pdf25.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons