Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175087
Title: Turisme i gènere: implementació a l'aula de la perspectiva feminista
Author: Abellan Calvet, Núria
Keywords: Feminisme
Igualtat
Gènere
Turisme
Treballs de fi de grau
Issue Date: Jan-2020
Abstract: [cat] La indústria turística, com a sector econòmic present arreu del planeta, forma part de les estructures de poder globals, i hi interactua tant reproduint les barreres que comporten, com alhora possibilitant la reducció de la pobresa. D’altra banda, la perspectiva de gènere, provinent de múltiples corrents feministes, és integral, transversal i multidisciplinar, per la qual cosa es situa com una plataforma que permet llegir la realitat amb nous criteris. En aquest cas, aplicar aquesta visió holística al turisme suposa la revisió d’un gran nombre de dinàmiques pròpies de la indústria, així com també de fets estructurals que es reprodueixen en l’activitat turística. El feminisme, doncs, permet situar les desigualtats de gènere al centre de l’anàlisi, per tal d’entendre de quines maneres aquestes es reprodueixen en la indústria turística i quins recursos existeixen per a reduir-les. L’objectiu d’aquest Projecte de Final de Grau és la creació d’una assignatura optativa que permeti implementar la perspectiva de gènere a les aules universitàries; amb la finalitat de potenciar el pensament crític de les estudiants i construir noves mirades que permetin apostar per un turisme inclusiu i sostenible. La metodologia emprada en aquesta investigació ha estat una revisió crítica de 836 articles provinents de la base de dades Scopus; a partir dels quals s’han identificat les principals temàtiques i debats presents en aquest àmbit de coneixement. A partir d’aquests resultats s’ha creat el programa de l’assignatura optativa, que ha passat per una fase de validació consistent en dues entrevistes en profunditat a expertes en aquesta temàtica. Finalment, s’exposen futures línies de treball per tal d’omplir els buits de coneixement presents actualment en la vinculació entre turisme i gènere.
[eng] The tourism industry, as an economic sector present around the planet, is part of the global power structures and interacts both reproducing their own barriers and creating the possibility of reducing poverty. On the other hand, gender perspective, coming from multiple feminist discourses, is transversal and multidisciplinary, thus becoming a platform that allows for the reality to be read with new criteria. In this case, applying this holistic vision to tourism implies the review of a great number of dynamics of the industry, as well as structural facts that are reproduced in the tourism industry. Feminism allows focusing on gender inequality in the centre of the analysis, in order to understand the ways in which they reproduce in the industry and the resources available to reduce them. The goal of this Final Degree Project is the creation of an optional subject that enables the implementation of gender perspective in the university; with the goal of strengthening critical though and building new perspectives to boost inclusive and sustainable tourism. The methodology of this investigation is a critical review of 836 articles selected from the Scopus database, through the main themes and debates of this area of knowledge have been identified. Taking into account these results, the optional subject programme has been created and, afterward evaluated through two in-depth interviews. Finally, future lines of investigation are detailed in order to fulfill gaps of knowledge in tourism and gender academia.
Note: Treball Final de Grau en Turisme. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020,
II Premi Clara Campoamor al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona. Primer Premi 2019-2020. Accèssit a la branca de Ciències Socials
URI: http://hdl.handle.net/2445/175087
Appears in Collections:Premi Clara Campoamor al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Premi_Clara_Campoamor_19-20_TFG_Núria Abellan Calvet.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons