Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175473
Title: Treballar la informació i la veracitat a la xarxa
Author: Tugas Ordóñez, Aleix
Director/Tutor: Ramos Sabaté, Joan Marc
Keywords: Educació secundària
Alfabetització informacional
Comunitats virtuals
Mitjans de comunicació digitals
Tesis de màster
Education, Secondary
Information literacy
Online social networks
Digital media
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] Aquet treball aborda la qüestió de la informació que arriba als joves a través dels mitjans digitals, amb la intenció de donar-los eines perquè puguin valorar-la millor. Amb aquesta finalitat, es proposa una seqüència didàctica que intenta tractar el tema des de tots els vessants possibles. A mida que es van desenvolupant les activitats s’aniran perfilant dos objectius pedagògics: com obtenir dades vàlides quan ens informem en el dia a dia com a ciutadans, i com aplicar aquests aprenentatges en l’àmbit acadèmic, fent que als treballs hi consti allò rellevant, però sense caure en el plagi. El teló de fons de totes les activitats és per tant estimular l’esperit crític. Per assolir els objectius, s’han triat activitats sorgides de missatges i informacions aparegudes a l’entorn 2.0. Tots els exemples són casos reals, que es posen en context i que ajuden els alumnes a reflexionar sobre les dinàmiques de la informació en el món digital.
[eng] This work is about the question of information that reaches young people through digital media, with the intention of giving them tools so that they can evaluate it better. To this end, a didactic sequence is proposed that tries to treat the subject from all possible viewpoints. As the activities develop, we will focus on two pedagogical objectives: how to obtain valid news when we are informed as citizens in our everyday life, and how to apply these learnings in the academic field, taking only the relevant information for the projects, but without falling into plagiarism. The background for all activities is therefore to stimulate the critical spirit. In order to achieve the objectives, the activities are based on messages and information that appeared in the 2.0 environment. All the examples are real cases, which are put in context in order to help students to reflect on the dynamics of information in the digital world.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Joan Marc Ramos
URI: http://hdl.handle.net/2445/175473
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_aleix_tugas_ordóñez.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons