Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175668
Title: El treball social en l’àmbit de la salut mental. El reconeixement de l’experiència de l’Altre
Author: Cazorla Palomo, Josep
Director/Tutor: Parra Ramajo, Belén
Keywords: Treball social
Salut mental
Alteritat (Filosofia)
Poder (Ciències socials)
Societat civil
Social work
Mental health
Alterity (Philosophy)
Power (Social sciences)
Civil society
Issue Date: 29-Oct-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els éssers humans es defineixen com un producte de la cultura on neixen i es desenvolupen. L’assimilació de la cultura quarta la llibertat dels subjectes a favor de les institucions socials. La salut mental, és una d’aquestes institucions que des del model rehabilitador o biomèdic, pretén controlar tot aquell comportament que surt de la norma, al responsabilitzar a l’individu de les limitacions i barreres estructurals que viuen. Així doncs, la salut mental deixa de banda la participació de les persones en els seus processos i en l'objectivació del que es comprèn com un problema a tractar. La disciplina del treball social té com objectiu afavorir el canvi de paradigma en l’atenció de les persones a les que se les diagnostica amb un trastorn mental des del model social, en el qual es responsabilitza al sistema social de les desigualats i l’exclusió que els subjectes pateixen, tot reconeixent les capacitats. Aquest axioma identifica el valor idoni a la pròpia experiència vital com una eina necessària en el procés de dignificació de la salut mental a la comunitat, tot fomentant l’aparició i la transformació d’un entorn que admeti la diversitat mental com a signe d’enriquiment social. Els objectius principals d’aquesta recerca són la reflexió i l’emmarcament del paper que des de la historicitat el treball social ha representat dins de l’àmbit de la salut mental i com aquesta disciplina desenvolupa la seva tasca en la millora de la qualitat de vida de les persones. És per aquest motiu que la metodologia que s’utilitzarà és de caire qualitatiu, per tal de poder captar les vivències dels diferents agents, com són les persones diagnosticades amb un trastorn mental, des de les entitats en “primera persona”, els seus familiars i les treballadors/es socials. Es van dur a terme 6 observacions participants, 20 entrevistes en profunditat i 6 grups de discussió. L’anàlisi de les dades extretes permet aconseguir un millor coneixement i difusió de les estratègies i del mètode del treball social, en la que es replanteja la importància de l’emancipació de la disciplina de les esferes de poder per evitar la reproducció de les estructures de poder per afavorir la diversitat en la societat. Destaca el reconeixement del paper de la disciplina en la identificació i la humanització de la diferència com una peça clau en la base de l’estructura social i es constata que el treball social es basa en models de caire crític amb l’encàrrec institucional i estructural, per evitar centrar-se en respostes preestablertes i tenir en compte a l’Altre com un subjecte amb capacitat d’obrar. S’identifica que les persones diagnosticades amb trastorn mental en moltes ocasions han acceptat l’etiqueta i el rol que se les ha assignat per els beneficis que han rebut a través d’aquesta. Aquestes afirmacions es fonamenten en que les línies d’actuació polítiques s’aprofiten de la fal·làcia de la participació o de la inclusió per homogeneïtzar i normalitzar la diferència, i és en aquesta situació on el treball social manté la responsabilitat de vetllar per la diversitat de la connotació dels conceptes per evitar el binarisme, com és salut i malaltia.
[eng] Human beings are defined as a product of the culture where they are born and develop. Assimilation of the culture restricts the freedom of subjects in favour of social institutions. Mental health is one of these institutions that, in the rehabilitation or biomedical model, attempts to control all behaviour that departs from the norm by making individuals responsible for the limitations and barriers they face. Thus, mental health sidelines the participation of people in the processes and objectification of what is understood as a problem to be treated. The discipline of social work aims to promote a paradigma shift in the care of people who are diagnosed with a mental disorder from the perspective of the social model, which considers the social system to be responsible for the inequalities and exclusion that subjects undergo, while recognising their capabilities. This axiom identifies the ideal value of one’s life experience as a necessary tool in the process of dignifying mental health in the community, supporting the emergence and transformation of an environment that accepts mental diversity as a sign of social enrichment. The main goals of this research are to reflect on and frame the role that social work has historically played in the field of mental health and examine how this discipline achieves its task of improving people’s quality of life. Therefore, qualitative methodology is used to capture the experiences of different agents, such as people disgnosed with a mental disorder, from “first person” informants; family members and social workers. Six participant observations, twenty in-depth interviews and six focus groups were conducted. Analysis of extracted data allows deeper understanding and diffusion of the strategies and methods of social work to be attained, in which the importance of the emancipation of the discipline from the spheres of power is reconsidered to avoid the reestablishment of power structures and promote diversity in society. It emphasises the role of the discipline in identifying and humanising difference as a key element at the base of social structure. It is stated that social work is grounded in models of a critical nature with institutional and structural order to avoid a focus on pre-set responses and to consider the Other as a subject with the capacity to act. It has been determined that people diagnosed with a mental disorder frequently accept the label and the role assigned to them due to the benefits they receive as a consequence. These statements are based on the fact that political lines of action take advantage of the fallacy of participation or inclusion to homogenise and normalise differences. In this situation, social work has a continuing responsibility to ensure the diversity of the connotations of the concept to avoid binarisms, such as health and disease.
URI: http://hdl.handle.net/2445/175668
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCP_TESI.pdf6.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons