Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176496
Title: Better Latte Than Never: Should Coffee Consumption be Encouraged in Public Health Guidelines?
Author: Martí Peiró, Marc
Director/Tutor: Relat Pardo, Joana
Keywords: Nutrició
Dietètica
Cafè (Beguda)
Cafeïna
Política alimentària
Hàbits alimentaris
Treballs de fi de grau
Nutrition
Dietetics
Coffee drinks
Caffeine
Nutrition policy
Food habits
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2021
Abstract: [eng] Coffee is part of the daily habits of millions of people globally. Given this significant consumption, it is important that the dietary guidelines reflect what effects this consumption may have on people's health. This review aims to examine the latest evidence regarding coffee consumption, consumers’ perception of possible coffee health benefits, and the current recommendations given in Food-Based Dietary Guidelines (FBDG) to assess whether these are up to date and therefore, if coffee consumption should be encouraged in public health guidelines. Studies were obtained though the search in different databases. Selection criteria were broad for the introductory studies but stricter for those referring to health impact, concretely to a 5 year prior to the writing of this script and mainly selected meta-analyses, reviews, and systematic reviews and, where sensible, cohort studies. Coffee is a culturally ingrained drink with potential health benefits but is, generally, negatively viewed in FBDG. Recent research on coffee has not translated into new FBDG recommendations for the general population. A better understanding of the long-term effects of coffee, the consumers’ behavior or the cultural impact of coffee could be useful to further support in favor or against a future update of public health dietary guidelines.
[cat] Prendre cafè forma part dels hàbits diaris de milions de persones arreu del món. Tenint en compte la rellevància d’aquest consum, és important que les guies alimentàries reflecteixin quins efectes pot tenir aquest consum en la salut de les persones. Aquesta revisió té com a objectiu examinar les últimes evidències sobre el consum de cafè, la percepció dels consumidors sobre possibles beneficis derivats del consum de cafè i les recomanacions actuals en les guies alimentàries per avaluar si aquestes estan actualitzades i, per tant, esbrinar si s’hauria de promoure el consum de cafè a través de guies de salut pública. Els estudis obtinguts es van trobar mitjançant la cerca en diferents bases de dades. Els criteris de selecció van ser amplis per als estudis introductoris, però més estrictes per a aquells que es referien a l’impacte en la salut, concretament a cinc anys abans de l’escriptura d’aquest treball i, principalment, es van seleccionar meta-anàlisis, revisions i revisions sistemàtiques i, en casos determinats, estudis de cohorts. El cafè és una beguda arrelada culturalment amb possibles beneficis per a la salut, però, en general, les guies alimentàries mostren una visió més aviat negativa sobre el seu consum. L’evidència científica més recent sobre el cafè no s’ha traduït en noves recomanacions per a la població general. Una millor comprensió dels efectes a llarg termini del consum de cafè, del comportament dels consumidors o de l’impacte cultural del cafè pot ser útil per donar encara més suport, a favor o en contra, d’una futura actualització de les guies alimentàries.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Joana Relat Pardo
URI: http://hdl.handle.net/2445/176496
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Martí_Peiró_Marc.pdf902.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons