Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176575
Title: Economia de la felicitat: És la riquesa d’un país l’única variable que explica la felicitat dels seus habitants?
Author: Nova Pagés, Adrià
Director/Tutor: Vayá, Esther
Keywords: Economia
Qualitat de vida
Economia del benestar
Treballs de fi de grau
Economics
Quality of life
Welfare economics
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2021
Abstract: [cat] El present treball de final de grau tracta d’explicar la rellevància que té la felicitat en els països i analitzar quines variables són més influents per explicar aquesta felicitat a partir d’estudiar l’informe anual que elabora les Nacions Unides amb el World Happiness Report. Per portar a terme l’estudi empíric s’ha utilitzat la base de dades d’aquest informe amb l’objectiu d’analitzar i contrastar les variables que millor expliquen la felicitat per la mostra de 150 països pels quals tenim dades. Al mateix temps, hem tractat de veure quina distribució presenta la variable índex de felicitat i, si aquesta està correlacionada directament amb la riquesa dels països. L’anàlisi ha sigut per dos anys (2008 i 2018) per estudiar-ne l’evolució. Finalment, hem exposat les conclusions obtingudes al llarg del treball.
[eng] The present paper tries to explain the relevance of happiness in countries and analyse which variables are the most influential in explaining this happiness based on studying the annual report prepared by the United Nations with the World Happiness Report. In order to carry out the empirical study, it has used the data base of the report on the objective of analysing and contrasting the variables that explain the happiness of the sample of 150 countries with qualifications. At the same time, we have tried to see the distribution presented by the index variable of happiness and if it is correlated with the wealth of the countries per two years (2008 and 2018) to study the evolution. Finally, we will expose the conclusions obtained.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021 , Tutor: Esther Vayá Valcarce
URI: http://hdl.handle.net/2445/176575
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Adria_Nova18103046(1).pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons