Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177385
Title: Fílotes: Cosir, una carta dedicada
Author: Pozo Llenas, Paula
Director/Tutor: Pastó, Cristina
Keywords: Belles arts
Ganxet
Herència i medi
Treballs de fi de grau
Arts
Crocheting
Nature and nurture
Bachelor's thesis
Issue Date: 7-Jun-2020
Abstract: [cat] Fílotes. Cosir, una carta dedicada és la creació d’una nova espècie a partir de l’imaginari personal. El projecte, on he abocat tota la tendresa, està estretament lligat al meu entorn personal, territorial i familiar. S’articula a partir d’elements naturals que són recosits o teixits a través del ganxet. Aquest acte lent parla d’una tradició provinent de l’herència familiar i cultural i modifica la fisognomia vegetal. L’ acció creativa i recreativa prové d’una necessitat de buidatge personal, que es resol amb la repetició del nus. Els elements recuperats del bosc d’Eucaliptus, evolucionen cap a una altre espècie hibrida, que rep una altra funció i allarga la seva esperança de vida.
[eng] Philotes. Sewing, a dedicated letter, it is the creation of a new species from my personal imagination, where I have poured. Evoking all the tenderness that accompanies it and that has grown on around the edges of the personal, territorial and familiar environment. It is made from natural elements that are woven through crochet. This slow action speaks about a tradition from my family and cultural heritage, which with its slow growth, modifies the vegetal physiognomy. The creative and recreational act flourishes from the need for personal emptying, which is resolved by repeating the knot. The elements recovered from the Eucalyptus forest evolve into another hybrid species, which receives another function and extends its life expectancy.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Pastó, Cristina
URI: http://hdl.handle.net/2445/177385
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PaulaPozo_Fílotes_1920.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons