Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177629
Title: The Assassination of Peter Gynt
Author: Martí Farré, Pere
Director/Tutor: Cantalozella i Planas, Joaquim
Keywords: Belles arts
Alteritat (Filosofia)
Disseny
Treballs de fi de grau
Arts
Alterity (Philosophy)
Design
Bachelor's thesis
Issue Date: 15-Jun-2020
Abstract: [cat] The Assassination of Peter Gynt parla de la perillositat i la facilitat amb què la majoria d'identitats artístiques es desenvolupen, consoliden i perpetuen a causa de la pressió exercida per un a vegades invisible però sempre present Sistema de l'Art. Peter Gynt és l'alter ego de l'artista sabadellenc Pere Martí Farré, qui, a través de la pràctica constant de dur aquest personatge del context escènic al terreny personal, ha patit certes crisis de personalitat. Plantejant-se i replantejant-se per què va decidir, en cert moment, donar una entitat pròpia a la seva faceta creativa, ha arribat a la conclusió d'escenificar la mort d'aquesta a partir d'un monòleg. Al mateix temps, ha generat —acompanyat de l'estudiant de cinema Valèria N. Saurí— un documental que recopila tot el procés de construcció, crisi i desconstrucció del que un dia va arribar a simbolitzar aquesta figura excèntrica i icònica que de poc no acaba amb la seva identitat original.
[spa] The Assassination of Peter Gynt habla de la peligrosidad y la facilidad con que la mayoría de identidades artísticas se desarrollan, consolidan y perpetúan debido a la presión ejercida por un a veces invisible pero siempre presente Sistema del Arte. Peter Gynt es el alter ego del artista sabadellense Pere Martí Farré, quien, a través de la práctica constante de llevar este personaje del contexto escénico al terreno personal, ha sufrido ciertas crisis de personalidad. Planteándose y replanteándose por qué decidió, en cierto momento, dar una entidad propia a su faceta creativa, ha llegado a la conclusión de escenificar la muerte de esta a partir de un monólogo. Al mismo tiempo, ha generado —acompañado de la estudiante de cine Valeria N. Saurí— un documental que recopila todo el proceso de construcción, crisis y deconstrucción de lo que un día llegó a simbolizar estafigura excéntrica e icónica que de poco no acaba con su identidad original.
[eng] The Assassination of Peter Gynt speaks of the danger and ease with which most artistic identities develop, consolidate, and perpetuate due to the pressure exerted by a sometimes invisible but everpresent Art System. Peter Gynt is the alter ego of the Sabadell artist Pere Martí Farré, who, through the constant practice of bringing this character from the stage context to his personal field, has suffered certain personality crises. Considering and rethinking why he decided, at a certain moment, to give his own entity to his creative facet, he has come to the conclusion of staging her death from a monologue. At the same time, he has generated —accompanied by film student Valèria N. Saurí— a documentary that collects the whole process of construction, crisis and deconstruction of what one day came to symbolize this eccentric and iconic figure that almost ends with his original identity.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Cantalozella i Planas, Joaquim
URI: http://hdl.handle.net/2445/177629
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Pere Martí.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons