Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177742
Title: Tegulatae
Author: Pujol Juny, Francesc
Director/Tutor: Ruiz Carulla, Martí
Keywords: Belles arts
Escultura sonora
Ceràmica
Treballs de fi de grau
Arts
Sound sculpture
Pottery
Bachelor's thesis
Issue Date: 8-Sep-2020
Abstract: [cat] A través de l’estudi de l’escultura sonora Baschet, dels materials utilitzats en la seva construcció, del seu sistema de transmissió del so i del seu propòsit socioeducatiu, he iniciat l'aprenentatge i recerca en el camp de l’escultura sonora. Un cop realitzades escultures pròpies, seguint el seu mètode de construcció i materials utilitzats per tal d’entendre el seu funcionament, he experimentat amb altres materials; les teules, que tenen una sonoritat molt interessant. Un cop treballat amb elles, la intenció era fer uns tallers per fer conèixer el camp de l’escultura sonora, així com els germans Baschet, els quals no s’han pogut dur a terme en el context actual. Això m’ha portat a experimentar amb els meus fills i reconvertir els tallers en una part més lúdica per veure la interacció dels nens amb l’escultura, els sons, la experimentació, els petit aprenentatges i el joc. I a més he buscat alternatives a través de la xarxa per poder-ho difondre.
[eng] Through the study of Baschet sound sculpture, the materials used in its construction, its sound transmission system and its socio-educational purpose, I have begun learning and research in the field of sound sculpture. Once I made my own sculptures, following their method of construction and materials used to understand how they work, I experimented with other materials; the tiles, which have a very interesting sound. After working with them, the intention was to hold workshops to raise awareness of the field of sound sculpture, as well as the Baschet brothers, which could not be carried out in the current context. This has led me to experiment with my childrens and turn the workshops into a more playful part to see the children’s interaction with sculpture, sounds, experimentation, little learning and play. And I also looked for alternatives through the network to be able to spread it.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Ruiz Carulla, Martí
URI: http://hdl.handle.net/2445/177742
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PUJOL_FRANCESC_TFG .pdf2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons