Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178999
Title: Gestió dels sistemes hortícoles ecològics a Europa mitjançant la introducció de cultius amb serveis agroecològics i la seva gestió amb el roller crimper
Author: Navarro Miró, David
Director/Tutor: Sans, Xavier (Sans i Serra)
Keywords: Horticultura
Agricultura biològica
Ecologia agrícola
Maquinària agrícola
Horticulture
Organic farming
Agricultural ecology
Agricultural machinery
Issue Date: 18-Dec-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La introducció dels cultius que proveeixen serveis agroecològics (ASC) és una de les estratègies àmpliament reconeguda per millorar la sostenibilitat dels sistemes de cultiu. Tot i això, algunes autores i autors han assenyalat que la tècnica seleccionada per a la gestió dels ASC afecta els serveis subministrats. Entre les agricultores i agricultors ecològics europeus, la tècnica de gestió més estesa consisteix a tallar i picar els ASC i incorporar el material vegetal al sòl mitjançant la llaurada com a adobs verds (T-GM). No obstant això, en els darrers anys, l’ús del roller crimper (NT-RC) per a la gestió dels ASC ha atret l’interès de les persones agricultores i investigadores a tot Europa, perquè permet aplanar els ASC creant una densa capa de residus vegetals a la superfície sense pertorbar el sòl. Els pocs estudis realitzats en sistemes hortícoles europeus, la majoria d’ells realitzats a Itàlia, han analitzat l'efecte de la introducció i la gestió dels ASC mitjançant el NT-RC sobre l'abundància de flora arvense, la producció del cultiu i els balanços d'energia. A més, la majoria dels estudis s'han dut a terme sota les condicions particulars de llocs experimentals específics, que poden haver influït en els resultats obtinguts. Per tal d’omplir aquest buit de coneixement, aquesta tesi doctoral pretén proporcionar una visió més detallada dels efectes del NT-RC en diferents condicions agro-edafo-climàtiques d’Europa, mitjançant l’anàlisi conjunta de les dades provinents d’experiments paral·lels realitzats durant dos anys en diversos països europeus. Cada experiment es va realitzar sota les seves pròpies condicions pedo-climàtiques i de disseny experimental. Per aquest motiu es va fer servir un enfocament meta-analític, basat en una versió ponderada del mètode de Stouffer, per analitzar l'efecte de manera conjunta als diversos països analitzats de la gestió dels ASC sobre el funcionament dels agroecosistemes. Els nostres resultats indiquen que la inversió mitjana energètica va ser un 19,73% major en els sistemes que incorporen l’ASC que els sistemes sense ASC. No obstant això, les estratègies de gestió que utilitzen l’ASC tendeixen a augmentar l'energia que potencialment es podria reciclar dins del sistema de cultiu. Els resultats també mostren que el sistema de gestió NT-RC redueix l'eficiència productiva comercialitzable respecte a T-GM, però millora el rendiment ambiental mitjançant l’augment de l'energia potencial que es pot reciclar dins del sistema de cultiu en una àmplia gamma de condicions pedo-climàtiques europees. La densitat mitjana de la flora arvense va ser un 35,1% menor a les parcel·les de NT-RC que a T-GM, i aquesta tendència va ser significativa en els diversos experiments analitzats. A més, es va documentar una reducció significativa de la riquesa d'espècies arvenses i canvis significatius, però, de manera general, menors en la composició florística de la comunitat arvense amb la gestió NT-RC en comparació amb T-GM. Tot i això, és important tenir en compte que l'efecte d'aquesta tecnologia es pot veure fortament afectat per les variacions de les condicions de cultiu. A més, els nostres resultats evidencien que en les parcel·les en què els ASC es van gestionar mitjançant el NT-RC es va incrementar la densitat en activitat dels caràbids i estafilínids, el reciclatge d’energia potencial del sistema i el control de flora arvense en comparació amb T-GM en les diferents condicions pedo-climàtiques d'Europa analitzades. No obstant això, a les parcel·les gestionades amb el NT-RC el rendiment del cultiu comercial i la seva qualitat, l'eficiència energètica de la producció i la densitat en activitat de les aranyes va ser menor que a T-GM.
URI: http://hdl.handle.net/2445/178999
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DNB_TESI.pdf8.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.