Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179144
Title: Ús del mètode TEACCH en una aula ordinària per afavorir la inclusió dels infants amb TEA: simulació de dos casos
Author: Hermoso Grau, Alba
Director/Tutor: Alcaraz Andreu, Cristina
Keywords: Educació primària
Trastorns de l'espectre autista
Educació inclusiva
Treballs de fi de grau
Primary education
Autism spectrum disorders
Inclusive education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] L’objectiu principal del present treball de fi de grau és proporcionar una idea general sobre els infants amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i com implementar una intervenció educativa inclusiva en un context d’aula ordinària, a partir de dos casos hipotètics dissemblants d’estudiants amb TEA, gràcies a l’aplicació del mètode TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) a través de la revisió de la literatura actual. Convé remarcar que aquest mètode permet afavorir el desenvolupament i l’autonomia en la vida personal i social dels alumnes autistes en el seu entorn natural. El primer apartat, el marc teòric, s’examina alguns conceptes i s’assenten unes bases per entendre les singularitats i necessitats educatives dels infants autistes. Així doncs, es revisa la definició de TEA, el perquè de l’educació inclusiva i el mètode TEACCH i l’ensenyament estructurat. Seguidament, el segon apartat, es detallen les característiques de dos casos d’infants amb TEA, els quals cursen 5è de Primària en una escola ordinària i s’elabora un seguit de material en sintonia amb la filosofia TEACCH per tal d’estructurar l’espai, dotar-lo de sentit i significat i anticipar al màxim tots els esdeveniments que es donen en un entorn escolar per tal de minimitzar l’estrès i l’angoixa i, augmentar el seu benestar a través de l’ús de l’estructuració física, els horaris visuals, els sistemes de treball i la informació visual. Per últim, un tercer apartat és dedicat a l’assessorament i la valoració puntual de tres professionals sobre el material elaborat de la simulació dels dos casos supositatius d’acord amb el mètode TEACCH i amb la inclusió educativa. Així mateix, seguint una metodologia quantitativa, se’ls proporciona una escala de gradació numèrica sistematitzada de resposta tancada, atès que puguin emplenar i realitzar les valoracions oportunes. Per una banda, dos d’ells són experts en inclusió. I, per una altra, la professional restant és especialista en atenció a la diversitat i el mètode TEACCH. Les conclusions extretes a partir dels resultats obtinguts i llur interpretació se sotmeten a discussió.
[eng] The main objective of this final degree project is to provide an overview of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and how to implement an inclusive educational intervention in an ordinary classroom context, based on two hypothetical cases thanks to the application of the TEACCH method (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) through the review of the current literature. It should be noted that this method promotes development and autonomy in the personal and social life of autistic students in their natural context. The first section, the theoretical framework, examines some concepts and lays the groundwork for understanding the uniqueness and educational needs of autistic children. The definition of ASD, the why of inclusive education and the TEACCH method and structured teaching are reviewed. The second section, details the characteristics of two cases of children with ASD, who attend 5th Primary in an ordinary school and a series of materials is developed in line with the TEACCH philosophy in order tot structure the space, give it meaning and significance and anticipate as much as possible all the events that take place in a school context to minimize stress and anxiety and increase their well-being through the use of structuring physics, visual schedules, work systems and visual information. Finally, a third section is dedicated to the advice and assessment of three professionals on the material prepared for the simulation of the two cases in accordance with the TEACCH method and educational inclusion. Also, following a quantitative methodology, they are provided with a systematized numerical gradation scale of closed response since they can complete and write the appropriate assessments. On the one hand, two of them are experts in inclusion. And on the other hand, the remaining professional is a specialist in attention to diversity and the TEACCH method. The conclusions drawn from the results obtained and their interpretation are subject to discussion.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Cristina Alcaraz Andreu
URI: http://hdl.handle.net/2445/179144
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_alba_hermoso_grau.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons