Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179211
Title: Creació i disseny d’un conte infantil com a eina per treballar l’educació inclusiva
Author: Edo Martínez, Eloi
Director/Tutor: Puigdellívol, Ignasi
Keywords: Educació primària
Conte infantil i juvenil
Educació inclusiva
Treballs de fi de grau
Primary education
Children's stories
Inclusive education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Amb la intenció d’aportar un gra de sorra a la muntanya que s’està creant al voltant de l’escola inclusiva i per seguir oferint eines cada vegada més inclusives en les nostres aules el treball desenvolupat a continuació es basa en el disseny i l’elaboració d’un material lingüístic enfocat en el tractament del concepte de diversitat des d’una mirada transformadora i amb intenció de conscienciar als infants. Utilitzant el conte infantil com a eina principal aquest document pretén donar un punt de vista sensibilitzador i reflexiu sobre la idea que tenim de diversitat, el qual serà molt útil per tots aquells infants que estan en procés d’aprenentatge i volen entendre què és la diversitat i com s’ha de treballar. A més, aquesta eina es presenta com un recurs motivador i proper pels alumnes amb diversitat, el qual pretén ajudar a superar de manera adequada aquestes circumstàncies, sovint complicades de treballar, que es troben en el seu dia a dia, reforçant la idea d’entendre les diferències individuals com característiques úniques i valuoses de cada persona. Per fer-ho possible el conte presenta, en el mateix document, algunes de les principals adaptacions necessàries per arribar a l’abast de tots els alumnes, fent que aquesta eina sigui un propi exemple d’eina inclusiva i innovadora.
[spa] Con la intención de aportar un grano de arena en la montaña que se está creando alrededor de la escuela inclusiva y para seguir ofreciendo herramientas cada vez más inclusivas en nuestras aulas el trabajo desarrollado a continuación se basa en el diseño y la elaboración de un material lingüístico enfocado en el tratamiento del concepto de diversidad desde una mirada transformadora y con la intención de concienciar a los pequeños. Usando el cuento infantil como herramienta principal este documento pretende dar un punto de vista sensibilizador y reflexivo sobre la idea que tenemos de diversidad, el cual será muy útil para todos aquellos niños que están en proceso de aprendizaje y quieren entender qué es la diversidad y cómo se debe trabajar. Además, esta herramienta se presenta como un recurso motivador y cercano por los alumnos con diversidad, el cual pretende ayudar a superar de manera adecuada estas circunstancias, a menudo complicadas de trabajar, que se encuentran en su día a día, reforzando la idea de entender las diferencias individuales como características únicas y valiosas de cada persona. Para hacerlo posible el cuento presenta, en el mismo documento, algunas de las principales adaptaciones necesarias para llegar al alcance de todos los alumnos, haciendo que esta herramienta sea un propio ejemplo de herramienta inclusiva e innovadora.
[eng] With the intention of contributing to the great movement that is being generated around the inclusive school and to continue offering more and more inclusive tools in our classrooms, the work developed below is based on the design and elaboration of a linguistic material focused on the treatment of the concept of diversity from a transforming and awareness point of view. Using the children's story as the main tool, this document wants to provide a sensitising and reflective point of view on the idea we have of diversity, which will be extremely useful for all those children who are in the learning process and want to understand what diversity is and how it should be worked on. In addition, this tool is presented as a motivating resource for students with diversity, which wants to help them overcome these circumstances, often complicated to work with, that they encounter in their daily lives, reinforcing the idea of understanding individual differences as unique and valuable characteristics of each person. To make this possible, the story presents, in the same document, some of the main adaptations needed to reach all learners, making this tool an example of an inclusive and innovative tool.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Ignasi Puigdellívol
URI: http://hdl.handle.net/2445/179211
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_eloi_edo_martínez.pdf14.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons