Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179275
Title: Creació d’un conte infantil per facilitar el treball de l’ansietat a l’aula
Author: Rodríguez i Domingo, Irene
Director/Tutor: Botton, Lena de
Keywords: Educació primària
Ansietat en els infants
Educació emocional
Treballs de fi de grau
Conte infantil i juvenil
Primary education
Anxiety in children
Emotional education
Bachelor's thesis
Children's stories
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] L’ansietat o angoixa és una emoció que tots hem experimentat o experimentarem en diversos moments de la nostra vida, independentment de l’edat en què ens trobem. Amb la realització d’aquest treball, centrat en la creació d’un conte infantil, es busca aconseguir una eina educativa que possibiliti un treball de la identificació i autogestió de l’ansietat per part dels alumnes d’educació primària. Es tracta d’un projecte que neix d’una experiència personal que em porta a qüestionar la importància de l’educació emocional en l’etapa d’educació primària. Així com la valoració i consideració que s’atribueix a l’emoció en qüestió, tant en el currículum d’educació primària com en els nous projectes innovadors basats en l’educació emocional.
[eng] Anxiety or distress is an emotion that we have all experienced or will experience at some point in our lives, regardless of age. This project will be focused on writing a children’s story, which seeks to achieve an educational tool that enables students to identify and self-manage anxiety. This is a project born from a personal experience that led me to question the importance of emotional education in elementary school and the appreciation and the consideration that was given to the emotion in question, both in the elementary school curriculum and in new innovative projects based on emotional education.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Lena de Botton
URI: http://hdl.handle.net/2445/179275
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_irene_rodríguez_i_domingo.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
ces179275.pdf307.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons