Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179294
Title: Emergència! Com actuem?: Llibre infantil i guía didáctica per introduir els primers auxilis a l’aula
Author: Franco Martos, Nuria
Director/Tutor: Batalla Flores, Albert
Keywords: Llibres de text
Primers auxilis
Recursos educatius
Treballs de fi de grau
Textbooks
First aid in illness and injury
Educational resources
Bachelor's thesis
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Des de fa uns anys podem trobar diverses guies de primers auxilis destinades a l'àmbit educatiu, la majoria a personal docent, per saber com actuar en cas d’emergència. Per altra banda, podem trobar diverses recerques portades a terme que recomanen l’ensenyament d’aquests coneixements des de l’escola per garantir una major consciència global per part de la població. No obstant això, hi ha una mancança de recursos creats amb el propòsit de treballar els primers auxilis a l’aula. En aquest treball, a fi de donar resposta a aquesta necessitat, es presenten dos recursos per introduir-los a l’escola. En primer lloc, s’ofereix un llibre infantil en què apareixen les nocions més bàsiques que s’han de seguir quan ens trobem en una situació d’emergència. En segon lloc, aquest llibre va acompanyat d’una guia didàctica on apareixen diverses activitats de mostra que poden servir d’exemple per, progressivament, anar incorporant aquesta temàtica amb els i les alumnes. Per elaborar-los, a més del treball de creació, primer s’ha dut a terme una recerca documental i, posteriorment, s’ha comptat amb l’ajuda de diversos professionals en l’àmbit dels primers auxilis, de les biblioteques escolars, de l’animació i de l’educació, que han col·laborat i validat el treball.
[spa] Desde hace unos años podemos encontrar diversas guías de primeros auxilios destinadas al ámbito educativo, la mayoría a personal docente, para saber cómo actuar en caso de emergencia. Por otro lado, podemos encontrar varios estudios que recomiendan la enseñanza de estos conocimientos desde la escuela para garantizar una mayor conciencia global por parte de la población. Sin embargo, hay una carencia de recursos creados con el propósito de trabajar los primeros auxilios en el aula. En este trabajo, con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, se presentan dos recursos para introducirlos en la escuela. En primer lugar, se ofrece un libro infantil en el que aparecen las nociones más básicas que se tienen que seguir cuando nos encontramos en una situación de emergencia. En segundo lugar, este libro va acompañado de una guía didáctica donde aparecen diversas actividades de muestra que pueden servir de ejemplo para, progresivamente, ir incorporando esta temática con los alumnos y las alumnas. Para elaborarlos, además del trabajo de creación, primero se ha llevado a cabo una búsqueda documental y, posteriormente, se ha contado con la ayuda de diversos profesionales en el ámbito de los primeros auxilios, bibliotecas escolares, animación y educación, que han colaborado y validado el trabajo.
[eng] In the last years there have been created some first aid guides to the educational field, mainly teachers, to know how to act in an emergency case. In addition, there can be found various researches that recommend teaching this knowledge from school to guarantee a greater knowledge awareness on the part of the population. Nevertheless, there is a lack of resources created with the aim of working first aids inside the classrooms. In this project, with the objective of contributing to this necessity, we present two resources to introduce first aid at school. Firstly, it offers a children’s book in which there appear the basic notions that have to be followed when there is an emergency situation. Secondly, the book is complemented with a didactic guide in which there are various activities that can be used as an example to, progressively, incorporate this topic with the students. To elaborate them, in addition to the work of their creation, first there has been done a documentary search and, later, it has had the help of various professionals in the field of first aids, school libraries, animation and education, who have collaborated and validated the project.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació (Doble Grau / Itinerari simultani)), Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Albert Batalla.
URI: http://hdl.handle.net/2445/179294
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària (Doble Grau)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuria Franco_TFG.pdf20.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons