Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179619
Title: L’art, estímul emocional i motivacional a les aules hospitalàries
Author: Uricchio Domínguez, Alana
Director/Tutor: Esparza Pagès, Mireia
Keywords: Educació primària
Educació emocional
Expressió plàstica
Treballs de fi de grau
Pedagogia hospitalària
Arts
Infants
Primary education
Emotional education
Plastic expression
Bachelor's thesis
Hospital pedagogy
Arts
Children
Issue Date: Jun-2021
Abstract: [cat] Aquest estudi té l’objectiu de descriure i analitzar com l’educació visual i plàstica pot exercir d’eina per fomentar la motivació emocional i educativa en infants i joves durant la seva etapa educativa. Concretament, s’analitzen les seves possibilitats dins de l’àmbit de les aules hospitalàries; un àmbit en què es fa encara més necessari impulsar aquests aspectes. L’estudi s’ha realitzat a través d’entrevistes amb cinc docents de les vuit aules hospitalàries que hi ha a Catalunya, fet que ha facilitat una diversitat en la informació obtinguda envers les formes de treballar. Tot i aquesta diversitat, a l’anàlisi es mostra que, malgrat i la importància que donen les mestres a l’educació emocional, la majoria de les docents de les aules hospitalàries no estan suficientment formades ni informades quant a la rellevància que pot tenir l’educació visual i plàstica en l’estat emocional i motivacional del seu alumnat. I és que l’educació artística permet als individus expressar-se, reconèixer i gestionar les emocions i millorar les habilitats socials; beneficis que permeten el desenvolupament de la intel·ligència emocional. És per aquest motiu que caldria incorporar aquest aspecte a l’atenció educativa de les aules hospitalàries.
[eng] This study aims to describe and analyze how visual art education can act as a tool to encourage emotional and educational motivation in children and young people during their educational stage. Specifically, their possibilities are analyzed within the area of hospital classrooms; an area in which it becomes even more necessary to promote these aspects. The study was carried out through with five teachers from the eight hospital classrooms in Catalunya, which facilitated a diversity in the information obtained on the ways of working. Even with this diversity, the analysis shows that, despite the importance that teachers give to emotional education, most teachers in hospital classrooms are not sufficiently formed or informed about the relevance that visual art education may have in the emotional and motivational state of its students. Visual art education allows individuals to express themselves, recognize and manage their emotions and improve their social skills; benefits that enable the development of emotional intelligence. It is for this reason that this aspect should be incorporated into the education of hospital classrooms.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Mireia Esparza Pagès
URI: http://hdl.handle.net/2445/179619
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_alana_uricchio_domínguez.pdf475.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons