Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179903
Title: Diversitat de gènere i infància trans: disseny d’un recurs per les etapes de primària
Author: Cabrerizo Sánchez, Sandra
Director/Tutor: Coma Quintana, Laia
Keywords: Educació primària
Gènere
Transsexualitat
Treballs de fi de grau
Infants
Primary education
Gender
Transsexualism
Bachelor's thesis
Children
Issue Date: 9-Jun-2021
Abstract: [cat] El present treball final de grau té el títol de Diversitat de Gènere i Infància Trans. Disseny d'un recurs per les etapes de primària i pertany a la modalitat B corresponent a la creació d'un material educatiu. El tema del projecte és el tractament de la diversitat de gènere, concretament els continguts relatius a la transsexualitat infantil. Amb el material educatiu es proposa treballar la diversitat de gènere i l'objectiu general del projecte és el de dissenyar i crear un material educatiu per tractar la diversitat de gènere a les aules de primària. Es justifica la necessitat de crear un material educatiu en la manca del tractament d'aquesta diversitat a educació primària. A causa d'aquesta falta de tractament, és necessari el desenvolupament de materials educatius que contemplin les diferents identitats sexuals i a més, que parteixi des d'un àmbit que assumeixi la necessitat d'impartir una educació sexual a les aules de primària com a base per a tractar aquesta diversitat de gènere. Així doncs, el material que s'ha desenvolupat ha estat un llibre il·lustrat amb la transsexualitat com a tema central i un material complementari extern al llibre. Al final del projecte, es presenta un mètode d'avaluació tant del material educatiu com dels continguts i objectius d'aprenentatge que treballa. Malgrat que no ha sigut possible experimentar el recurs dins una aula, finalment es fa una valoració crítica de la globalitat del projecte. En aquesta valoració, es posa de manifest la importància de crear materials que considerin noves maneres de representació o d'identitat de gènere i la seva important contribució per la comunitat educativa. Amb aquest tipus de materials educatius, es dóna visibilitat a aquella part de l'alumnat que no s'identifica com a cisgènere i que experimenta una transició, construcció o canvi d'identitat de gènere.
[spa] El presente trabajo final de grado tiene el título de Diversidad de Género e Infancia Trans. Diseño de un recurso para las etapas de primaria y pertenece a la modalidad B correspondiente a la creación de un material educativo. El tema del proyecto es el tratamiento de la diversidad de género, concretamente los contenidos relativos a la transexualidad infantil. Con el material educativo se propone trabajar la diversidad de género y el objetivo general del proyecto es el de diseñar y crear un material educativo para tratar la diversidad de género en las aulas de primaria. Se justifica la necesidad de crear un material educativo en la falta de tratamiento de esta diversidad en educación primaria. A causa de esta falta de tratamiento, es necesario el desarrollo de materiales educativos que contemplen las diferentes identidades sexuales además de partir desde un ámbito que asuma la necesidad de impartir una educación sexual en las aulas de primaria como base para tratar esta diversidad de género. Así pues, el material que se ha desarrollado ha sido un libro ilustrado con la transexualidad como tema central y un material complementario externo al libro. Al final del proyecto, se presenta un método de evaluación tanto del material educativo como de los contenidos y objetivos de aprendizaje que trabaja. A pesar de que no ha sido posible experimentar el recurso dentro de un aula, finalmente se hace una valoración crítica de la globalidad del proyecto. En esta valoración, se pone de manifiesto la importancia de crear materiales que consideren nuevas maneras de representación o identidad de género y su importante contribución para la comunidad educativa. Con este tipo de materiales educativos, se da visibilidad a aquella parte del alumnado que no se identifica como cisgénero y que experimenta una transición, construcción o cambio de identidad de género.
[eng] This Degree Final Project has entitled Gender Diversity and Trans Childhood. Design of a resource for elementary education and belongs to the modality B corresponding to the creation of an educational material. The theme of the project is the treatment of gender diversity, specifically the contents related to child transsexuality. With the educational material it is proposed to work on gender diversity and the general objective of the project is to design and create an educational material to deal with gender diversity in elementary education classrooms. The need to create an educational material is justified by the lack of treatment of this diversity in elementary education. Because of this lack of treatment, it is necessary to develop educational materials that contemplate the different sexual identities as well as starting from an ambit that assumes the need to provide sex education in elementary classrooms as a basis for dealing with this gender diversity. So, the material that has been developed has been an illustrated book with transsexuality as a central theme and a complementary and external material for the book. At the end of the project, an evaluation method is presented for the educational material and for the contents and learning objectives. In spite of has not been possible to experiment the education material in a classroom, there’s a final and critical evaluation of the project as a whole is made. In this evaluation, the importance of creating materials that consider new ways of gender representation or identity and the important contribution to the educational community. With this type of educational materials, is possibly make visible that part of the students that does not identify itself as cisgender or is experimenting a transition, construction or change of gender identity.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Laia Coma Quintana
URI: http://hdl.handle.net/2445/179903
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_sandra_cabrerizo_sánchez.pdf607.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons