Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187933
Title: Trets del llenguatge col·loquial a l’Apocolocyntosis de Sèneca
Author: Blanco Grau, Paula
Director/Tutor: Artigas, Esther
Keywords: Sàtira llatina
Llengua col·loquial
Llatí
Traduccions
Treballs de fi de grau
Latin satire
Colloquial language
Latin language
Translations
Bachelor's thesis
Sèneca, Luci Anneu, aproximadament 4 aC-65 dC. Apocolocyntosis. Català
Issue Date: 16-Jun-2022
Abstract: [cat] L’objectiu d’aquest treball és analitzar la sàtira de l’Apocolocyntosis de Sèneca, per tal d’identificar les característiques pròpies de l’anomenat sermo cotidianus. Prèviament a l’anàlisi, d’una banda, es delimiten els conceptes “llenguatge col·loquial” i “llatí col·loquial”, atès que encara avui dia poden ser ambigus i rebre valors pejoratius; i, d’altra banda, es tracta breument el gènere satíric com a font d’estudi pel llatí col·loquial. A partir dels principis establerts en aquest marc teòric, s’expliquen diversos fenòmens del registre col·loquial presents a l’Apocolocyntosis, dividits en tres nivells: lèxic, sintàctic i pragmàtic. Així doncs, el present treball permet una aproximació al llatí col·loquial a partir dels exemples extrets de l’obra de Sèneca i, alhora, contribueix a posar en relleu la seva importància com a font per l’estudi d’aquest tipus de llenguatge. Finalment, s’inclouen com a annexos la reproducció del text llatí emprat i una traducció personal de l’Apocolocyntosis.
[eng] FEATURES OF COLLOQUIAL LANGUAGE IN APOCOLOCYNTOSIS OF SENECA The aim of this work is to analyze the satire of the Apocolocyntosis of Seneca, in order to identify the characteristics of the so-called sermo cotidianus. Prior to the analysis, on the one hand, the concepts “colloquial language” and “colloquial Latin” are established, since they continue to be ambiguous and receive pejorative values; and, on the other hand, the satirical genre is briefly discussed as a source of study for colloquial Latin. Based on the principles established in this theoretical framework, several phenomena of the colloquial register present in Apocolocyntosis are explained, divided into three levels: lexical, syntactic, and pragmatic. Thus, the present work allows an approach to colloquial Latin from the examples taken from Seneca's work and, at the same time, contributes to emphasize its importance as a source for the study of this type of language. Finally, the reproduction of the Latin text used and a personal translation of the Apocolocyntosis are included as appendices.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Clàssica (Llatí). Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutora: Esther Artigas Álvarez
URI: http://hdl.handle.net/2445/187933
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Clàssica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
518199.pdf723.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons