Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188204
Title: Ànite de Tegea, θῆλυς Ὅμηρος καὶ Θεόκριτος: un estudi dels seus epigrames
Author: Martínez Molina, Antonio
Director/Tutor: Gómez i Cardó, Pilar
Keywords: Epigrames grecs
Literatura comparada
Treballs de fi de grau
Segle III aC
Greek epigrams
Comparative literature
Bachelor's thesis
3rd century BC
Ànite de Tegea
Issue Date: 17-Jun-2022
Abstract: [cat] Ànite de Tegea (s. III aC) és una epigramàtica d’època hel·lenística i, segons Antípatre de Tessalònica (s. I aC – s. I dC), una de les nou musses terrenals que confegeixen el cànon femení de l’Antiga Grècia. La seva producció literària està recollida a l’Antologia Palatina, a excepció d’un dels seus poemes, transmès pel gramàtic Juli Pòl·lux (s. II dC). L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi dels vint-i-un epigrames atribuïts a l’autora des d’un vessant morfosintàctic, dialectal, estilístic, prosòdico-mètric i literari per tal d’observar els diferents paral·lels establerts entre Ànite i altres autors de gèneres diversos. En particular, hem posat èmfasi en les relacions literàries existents amb Homer, model essencial d’Ànite, i amb Teòcrit, autor influït per la poetessa arcàdia, pionera en el gènere bucòlic, per l’elaboració dels seus Idil·lis.
[eng] Anyte of Tegea (3rd century BC) is an epigrammatic poet from the Hellenistic period and, according to Antipater of Tessalonica (1st century BC – 1st century AC), one of the nine terrestrial muses that set the female canon from Ancient Greece. Her literary production is included in the Palatine Anthology, except one of her epigrams, conveyed by the grammarian Iulius Pollux (2nd century AC). The aim of this paper is making a study of the twenty-one poems attributed to the author from a morphosyntactic, dialectal, stylistic, prosodic-metric, and literary perspective in order to observe the different parallelisms established between Anyte and other authors of different genres. Particularly, we put special emphasis on the existing literary relationships with Homer, Anyte’s essential model, and Theocritus, author who is influenced by the Arcadian poet, pioneer within the bucolic genre, due to the production of his Idyls.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Clàssica (Grec). Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Pilar Gómez i Cardó
URI: http://hdl.handle.net/2445/188204
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Clàssica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MartinezMolinaAntonio.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons