Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28993
Title: La regulació de la vida escolar: el diàleg a les assemblees
Author: Portillo Vidiella, Maria Cinta
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Tutoring (Teaching)
Issue Date: 1993
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: La intenció d'aquest escrit és la de presentar les línies generals d'una recerca en curs sobre la interacció en la construcció del coneixement moral a través del dialeg1 que té lloc durant la realització de l'activitat escolar denominada assemblea o tutoría en diverses escoles d'EGB i en diversos nivells escolars. La recerca iniciada té per objectius definir i explicar com es construeix l'activitat conjunta coneguda com a assemblea escolar, quins processos d'ensenyament aprenentatge es construeixen durant l'activitat i quin és el paper, presumiblement decisiu, que tenen en aquest procés els mecanismes de mediació semiótica en la interacció entre mestres alumnes entre iguals. Primerament exposaré quines són les referéncies teóriques i metodológiques de la recerca i el sentit de l'interés per aquest estudio. A continuació, presentaré algunes constatacions sobre les observacions i les primeres analisis fetes fins ara. Més endavant, introduiré algunes reflexions elaborad es a partir d'aquest coneixement actual i les projeccions sobre l'orientació educativa que crec que haurien de tenir les assemblees.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140350
It is part of: Temps d'Educació, 1993, num. 8, p. 311-331
URI: http://hdl.handle.net/2445/28993
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071712.pdf715.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.