Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32762
Title: Opiniones de tres estudiantes italianos de ELE sobre el enfoque por tareas orientado a la acción con la implementación de herramientas web 2.0
Author: Ríos Santana, Héctor Rubén
Director/Tutor: Pujolà, Joan-Tomàs
Keywords: Competència i actuació (Lingüística)
Competència comunicativa
Ensenyament de llengües
Castellà (Llengua)
Web 2.0
Tesis de màster
Competence and performance (Linguistics)
Communicative competence
Language teaching
Spanish language
Web 2.0
Masters theses
Issue Date: 19-Nov-2012
Abstract: [cat] La present investigació té com a objectiu analitzar la percepció de tres estudiants italians referent a l'enfocament per tasques orientat a l'acció amb la implementació d'eines web 2.0. En concret, l'estudi es centra en tres àrees: la metacognició i la capacitat d'autoobservació dels aprenents; l'enfocament per tasques orientat a l'acció portada a terme a l'aula, i l'ús d'eines 2.0 per al desenvolupament de la competència comunicativa digital.
[spa] La presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción de tres estudiantes italianos acerca del enfoque por tareas orientado a la acción con la implementación de herramientas web 2.0. En concreto, el estudio se centra en tres áreas: la metacognición y la capacidad de autoobservación de los aprendientes; el enfoque por tareas orientado a la acción llevado al aula; y el uso de herramientas 2.0 para el desarrollo de la competencia comunicativa digital.
[eng] This research aims to analyze the perception of three Italian students about the task-based learning approach implemented by Web 2.0 tools. Specifically, the study focuses on three areas: metacognition and the ability to self-observation of learners, the task-based learning approach taken to the classroom and the use of 2.0 tools for the development of digital communicative competence.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-12, Director: Dr. Joan-Tomàs Pujolà Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/32762
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hector_Rios_trabajo_fin_master_DLL.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons