Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33366
Title: El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació
Author: Hereu Fina, Bernat
Quintana Pou, Xavier
Keywords: Ecologia marina
Medes, Illes (Catalunya)
Marine ecology
Medes Islands (Catalonia)
Issue Date: 2012
Publisher: Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
Series/Report no: Recerca i territori ; 4
Abstract: La recollida sistemàtica de dades per obtenir sèries temporals llargues de determinades variables que ens donin informació de com evoluciona un determinat ecosistema, una comunitat o una espècie, el que es coneix com a monitorització, resulta de gran interès quan es pretén esbrinar si un espai natural protegit segueix una tendència, a llarg termini, cap a la conservació dels seus valors naturals. Aquesta informació permet orientar la gestió de l’espai natural si es detecten tendències no desitjables, de manera que es puguin corregir abans que siguin irreversibles, el que es coneix com a gestió adaptativa de l’espai natural. La monitorització és especialment necessària en espais naturals on la pressió humana és molt forta, perquè permet veure fins a quin punt la pressió humana repercuteix de manera negativa sobre l’ecosistema i així facilita adaptar els mecanismes de gestió per evitar o, si més no, minimitzar aquest impacte negatiu. La major dificultat en la implementació d’un programa de monitorització està en el fet de seleccionar quines variables recollim de manera sistemàtica. Tenir informació a llarg termini sobre les abundàncies de la major part de les espècies que formen una comunitat, la variació en la mida dels individus i les diferents interaccions que tenen lloc entre espècies, i entre elles i l’entorn, seria de gran valor per poder analitzar les tendències d’aquesta comunitat, però un seguiment d’aquests tipus tindria costos molt elevats. D’altra banda, fer seguiment de variables de fàcil recol·lecció pot ser molt assequible, però potser no ens doni suficient informació de com està evolucionant el conjunt. Convé, doncs, seleccionar algunes variables, espècies o comunitats que puguin funcionar com a indicadores biològiques dels efectes sobre el conjunt de la comunitat; també és oportú seleccionar algunes espècies emblemàtiques, la conservació de les quals tingui especial interès. Aquest seguiment ha d’anar sempre acompanyat de treballs més detallats, que permetin validar si l’elecció de les variables indicadores és l’adequada i que els resultats de la monitorització són robusts. Una monitorització d’aquest tipus s’ha anat portant a terme aquestes darreres dècades al fons marí de les illes Medes, com també al litoral del Montgrí, amb la finalitat d’estudiar els possibles canvis com a resultat de la protecció d’aquest espai natural i d’analitzar els possibles efectes de l’excessiva freqüentació. També s’ha desenvolupat un bon nombre de projectes de recerca nacionals i internacionals, que han contribuït al coneixement del funcionament ecològic d’aquest espai natural tan conegut i admirat. En aquesta nova monografia de la col·lecció Recerca i Territori, impulsada per la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, es recullen les principals conclusions de tots aquests estudis de seguiment que s’han anat realitzant al fons marí de les illes Medes i del litoral del Montgrí. L’ànim de les monografies de la col·lecció Recerca i Territori és, d’una banda, aprofundir en el coneixement del funcionament dels espais naturals i, de l’altra, ajudar a la presa de decisions per part dels responsables de la gestió d’aquests espais. Una gestió informada resulta indispensable per a la conservació de zones protegides amb una alta freqüentació, com és el cas del fons marí de les illes Medes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/33366
ISSN: 2013-5939
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografic Medes.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.