Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34692
Title: Prevalença de la infecció pel virus de la hepatitis B i C en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. Impacte del tractament immunosupressor en l’evolució de l’hepatopatia
Author: Loras Alastruey, Carme
Director: Esteve i Comas, Maria
Viver i Pi-Suñer, Josep M.
Keywords: Hepatitis
Inflamació intestinal
Inflamación intestinal
Intestinal Inflammation
Issue Date: 14-Dec-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: INTRODUCCIÓ: Hi ha molt poca informació a la literatura mèdica que suggereix que existeix una alta prevalença de la infecció pel virus hepatitis B (VHB) i C (VHC) en malalts amb malaltia inflamatòria intestinal (MII). El seu coneixement és important per la possibilitat de reactivació viral relacionada amb el tractament immunosupressor. HIPÒTESI: La infecció per VHB i C és més freqüent en la MII que en la població general de referència. El tractament immunosupressor pot reactivar la infecció per VHB i C. OBJECTIUS: Avaluar: 1) La prevalença d'infecció per VHB i C en pacients amb MII de diferents àrees geogràfiques d'Espanya. 2) L'efecte del tractament immunosupressor i els fàrmacs biològics sobre l'evolució de la infecció per VHB i C. METODOLOGIA: Estudi 1: inclusió de 2076 pacients amb MII, als quals s'avalua l'existència d'infecció per VHB i C mitjançant tècniques analítiques estàndard (ELISA i PCR). Es van registrar els factors relacionats amb la MII i la infecció. Estudi 2: Inclusió de 162 pacients amb MII i infecció per VHB i / o C i que van rebre tractament immunosupressor per la MII. Es van registrar variables clíniques i analítiques relacionades amb la reactivació. Tots dos són estudis multicèntrics amb registre electrònic (www.repentina.com). Per a l’anàlisi de resultats es van utilitzar tests univariants (2 i test de t Student) i multivariants (regressió logística i model de risc proporcional de Cox). RESULTATS: Estudi 1: El 9.7% de pacients amb colitis ulcerosa (CU) i malaltia de Crohn (MC) van presentar positivitat de marcadors d'infecció pel VHB i C actual o passada (CU: HBsAg 0.8 % , anti-HBc 8 % , anti-VHC 1.3 % ; MC: HBsAg 0.6 % , anti-HBc 7.1 % , anti-VHC 2.3 % ). El 12% de pacients amb MII van presentar marcadors de vacunació eficaç. En l’anàlisi multivariant, l'edat, la història familiar d'hepatitis i la MII moderada-greu, es van relacionar de manera significativa amb el VHB, mentre que les transfusions i l'ús d'antibiòtics ho van fer amb el VHC. Estudi 2: Un 36% de pacients van presentar disfunció hepàtica (DH) relacionada amb el VHB, un 66% dels quals van presentar insuficiència hepàtica. L’anàlisi multivariant va demostrar que l’únic factor relacionat amb la DH per VHB va ser l'ús simultani de 2 o més immunosupressors. En canvi només un 15.7% dels pacients amb VHC van presentar DH. CONCLUSIONS:Estudi 1: El pacients amb MII presenten una prevalença d’infecció pels VHB i VHC similar a la de la població general de referència, i aquesta és més baixa del que prèviament s’havia publicat. L’escassa relació de la infecció pel VHC i VHB amb els procediments invasius i ingressos hospitalaris suggereix que aquestes infeccions rarament s’adquireixen en l’àmbit hospitalari al nostre país. Es detecta un baix percentatge de vacunació eficaç pel VHB, el que obliga a intensificar els programes de vacunació en aquests pacients. Estudi 2: La DH en pacients amb MII tractats amb immunosupressors, és més freqüent i greu en els pacients amb infecció pel VHB que en el pacients amb infecció pel VHC. La immunosupressió combinada va ser l’únic factor predictiu independent de reactivació pel VHB.
Background: Limited information suggests the existence of a high prevalence of hepatitis B (HBV) and C virus (HCV) in inflammatory bowel disease (IBD). Hypothesis: HBV and HCV infection is more common in IBD than in the general population. Immunosuppressants can reactivate these infections.Objectives: To asses: 1) the prevalence of HBV and HCV in IBD, in a nationwide study, and to evaluate associated risk factors. 2) the influence of immunosuppressants on the course of HBV and HCV in IBD.Methods: Study 1: inclusion of 2076 IBD patients, which evaluates the existence of HBV and HCV using ELISA and PCR. Factors related to IBD and to infection were registered. Study 2: Inclusion of 162 IBD patients with HBV and HCV infection and immunosuppressants. Registration of clinical and laboratory variables related to reactivation. Both are multicentre studies with electronic data base (www.repentina.com). The results are analyzed by univariate and multivariate analysis. Results: Study 1: Present and / or past HBV and HCV infection was found in 9.7 % of IBD patients (HBsAg 0,6-0,8% / antiHBc 7-8% / anti-HCV 1.3-2.3%). Effective vaccination was present in 12 % of patients. In multivariate analysis, age, family history of hepatitis and moderate-to-severe IBD were significantly associated with HBV, whereas transfusions and antibiotics were significantly associated with HCV. Study 2: Liver dysfunction (LD) was observed in 36% HBsAg positive patients, 66% of whom developed hepatic failure. In contrast LD in HCV was observed in 15.7% of HCV-RNA positive patients. Treatment with ≥2 immunosuppressants was an independent predictor of HBV reactivation.Conclusions: Study 1: Prevalence of HBV and HCV infection in IBD is similar to that of the general population and lower than that in previously published series. This fact, in addition to the lack of association with invasive procedures, suggests the existence of adequate preventive measures in centres attending to these patients. The low percentage of effective vaccination makes it mandatory to intensify B virus vaccination in IBD. Study 2: LD in patients with IBD treated with immunosuppressants is more frequent and severe in those with HBV than in HCV carriers and is associated with combined immunosuppression.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34692
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CLA_TESI.pdf831.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.