Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34706
Title: Caracterització dels tipus d'activació de diferents poblacions de macròfags durant la pancreatitis aguda experimental i la seva relació amb la severitat del procés
Author: Gea Sorli, Sabrina
Director: Closa i Autet, Daniel, 1961-
Keywords: Pancreatitis aguda
Macròfags
Issue Date: 22-Jul-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Malgrat els esforços dedicats a investigar la pancreatitis aguda (PA), segueixen sense resposta la major part de les preguntes plantejades fa anys. En particular, encara no es coneixen tots els mecanismes pels que una lesió localitzada en el pàncrees pot induir una afecció en òrgans distants, com el pulmó. Durant els últims anys s’ha pogut establir que l’activació de les cèl•lules inflamatòries juga un paper central en el desenvolupament d’aquesta malaltia. Per una altra banda, els macròfags poden presentar diferents fenotips en funció del tipus d’activació a la que es veuen sotmesos, destacant l’activació clàssica (induïda per INFγ) i l’alternativa (induïda per citocines com IL4, IL13, IL10, glucocorticoids..). Aquests tipus d’activació podrien condicionar la progressió de la pancreatitis cap a formes lleus o severes. En aquesta tesi s’ha avaluat el tipus d’activació que presenten diferents poblacions de macròfags i la seva relació amb la severitat del procés (lleu, moderada o severa). El treball s’ha realitzat a nivell experimental in vivo, utilitzant un model de PA per infusió de sals biliars. També s’ha analitzat la resposta de les diferents poblacions de macròfags als estímuls generats durant la pancreatitis i s’ha treballat sobre aquests macròfags amb la finalitat de modificar la via d’activació que presenten i ,amb això, modular el procés inflamatori sistèmic associat a la PA. La hipòtesi de partida és que el tipus d’activació de les diferents poblacions de macròfags implicats en la pancreatitis aguda condiciona l’evolució i la severitat de la malaltia. Actuant sobre el tipus d’activació de diferents poblacions de macròfags es podria modificar el curs de la malaltia de severa a lleu. Així doncs els objectius concrets d’aquest treball serien: 1. Obtenir i caracteritzar el tipus d’activació presentat per els macròfags peritoneals i pulmonars durant el desenvolupament de la pancreatitis aguda. Correlacionar el tipus d’activació de les diferents poblacions de macròfags amb el grau de severitat de la patologia. 2. Avaluar el paper de les diferents vies de senyalització intracel•lular implicades en el fenotip dels macròfags. 3. Determinar els possibles mediadors implicats en l’activació dels macròfags durant la pancreatitis aguda.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34706
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGS_TESI.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.