Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34723
Title: Models d'integració entre cardiologia i atenció primària per millorar la pràctica clínica en els pacients amb cardiopaties cròniques
Author: Falces Salvador, Carles
Director/Tutor: Brugada Terradellas, Josep, 1958-
Heras i Fortuny, M. Magdalena
Keywords: Cardiologia
Atenció primària
Malalties del cor
Malalts crònics
Catalunya
Cardiology
Primary health care
Heart diseases
Chronically ill
Catalonia
Issue Date: 24-Apr-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'atenció ambulatòria al pacient amb malalties cardiovasculars ha consistit tradicionalment en l’assistència fragmentada per cardiòlegs i metges de família amb poca comunicació ni coordinació. La integració entre nivells assistencials és una resposta organitzativa que pretén connectar els diferents participants en l'assistència sanitària evitant la fragmentació en la cura dels pacients i fomentant la coordinació i continuïtat assistencial. Per millorar l’atenció als pacients amb cardiopatia crònica s’han proposat nous models, com la integració entre nivells assistencials o el desenvolupament de nous dispositius d’assistència ambulatòria, com les consultes d’alta resolució. En la present tesi s’analitzen dos experiències d’integració entre cardiologia i atenció primària en el context del sistema sanitari públic de Catalunya: La integració entre atenció primària i cardiologia a Barcelona-Esquerra i la consulta d'alta resolució en cardiologia a Vic (Osona). Hipòtesi de treball: 1/ Un model d'integració entre atenció primària i cardiologia, format per un cardiòleg hospitalari en cada centre de primària, historia clínica compartida, guies clíniques consensuades, sessions de consultoria i altres eines de coordinació, ha de conduir a una millora en el control i tractament crònic de la població atesa per les patologies cardiovasculars més prevalents. 2/ Un model de consulta d'alta resolució en cardiologia, per donar resposta ràpida als pacients amb la realització de la visita especialitzada i les proves complementàries el mateix dia, és aplicable en la pràctica real, sostenible en el seguiment i pot permetre reduir visites successives i col•laborar a reduir ingressos hospitalaris. La metodologia, antecedents, resultats i discussió es troben reflectits en els articles publicats: • C. Falces, R. Andrea, M. Heras, C. Vehí, M. Sorribes, L. Sanchis, J. Cevallos, I. Menacho, S. Porcar, D. Font, M. Sabaté, J. Brugada. Integración entre cardiología y atención primaria: impacto sobre la practica clínica / Integration between cardiology and primary care: impact on clinical practice. Rev Esp Cardiol, 2011;.64(7):564-71 • C. Falces, J. Sadurní, J. Monell, R. Andrea, M. Ylla, A. Moleiro, J. Cantillo. Consulta inmediata ambulatoria de alta resolución en cardiología: 10 años de experiencia / One-Stop outpatient cardiology clinics: 10 years' experience. Rev Esp Cardiol 2008; 61:530-3. Conclusions: La tesi avalua dos models organitzatius que han permès augmentar la integració entre atenció primària i cardiologia en dos territoris de característiques diferents (urbà i comarcal), adaptats a les característiques de cada àrea. Ambdós models han demostrat millorar la pràctica clínica en els indicadors estudiats: Integració entre cardiologia i atenció primària: La instauració d'un model d'integració entre cardiologia i atenció primària va conduir a una milloria del control i tractament dels pacients amb cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca i fibril•lació auricular en els paràmetres estudiats. L’atenció integrada va permetre redistribuir els pacients crònics entre atenció primària i cardiologia, amb augment del control dels pacients de major gravetat pel cardiòleg i el control dels pacients estables pel metge de família, amb el cardiòleg com a consultor. La satisfacció dels metges de família va augmentar amb la integració, especialment per la major comunicació i coordinació amb el cardiòleg. La integració no va implicar un increment en l'ús de recursos. Consulta d'alta resolució en cardiologia: La consulta d'alta resolució en cardiologia és factible en la pràctica clínica real i sostenible durant 10 anys. Aquest model va permetre reduir el temps d'espera per les visites i eliminar la demora per les exploracions. El model va resultar satisfactori per l’atenció primària, va disminuir les visites successives i els contactes pacient-hospital i va contribuir a la reducció d'ingressos hospitalaris.
INTEGRATION MODELS BETWEEN PRIMARY CARE AND CARDIOLOGY TO IMPROVE CLINICAL PRACTICE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASES Outpatient care of patients with heart disease has traditionally been based on a model of three separate levels of care. For years, communication between these levels has been limited and not very fluid. New models have been proposed in search of greater efficiency in the management of outpatients, such as one-stop consultations or models that try to integrate primary and specialist health care. Integration between levels of care is an organizational response that aims to connect the different players in health care to avoid fragmentation and encourage continuity. To assess the impact of a program integrating cardiology and primary care in clinical practice, compared with usual care. The integrated care consists of a hospital cardiologist in each primary care clinic, shared clinical history, joint practice guidelines, consultation sessions, and other coordinating tools. The existence of waiting lists in the public health system has led to a search for new health care models. The aim of the “one-stop” outpatient clinic is to perform the examinations needed for diagnosis and treatment at a single visit. The purpose of our study was to assess the results of 10 years’ experience in this health care model. Articles published: • C. Falces, R. Andrea, M. Heras, C. Vehí, M. Sorribes, L. Sanchis, et al. Integration between cardiology and primary care: impact on clinical practice. Rev Esp Cardiol, 2011;.64(7):564-71 • C. Falces, J. Sadurní, J. Monell, R. Andrea, M. Ylla, A. Moleiro, et al. One-Stop outpatient cardiology clinics: 10 years' experience. Rev Esp Cardiol 2008; 61:530-3 After applying the integrated care model to cardiology, improved long- term monitoring and treatment of patients with ischemic heart disease, heart failure, and atrial fibrillation were observed for the variables studied. Integration allows a redistribution of the chronic patients between primary care and cardiology, with increased follow-up of the patients with most serious disease by the cardiologist while follow-up of stable patients is performed by the family physicians. The satisfaction of the family physicians increased after integration, particularly in view of the better communication and coordination with the cardiologist. Integration was not accompanied by an increase in resource usage. The one-stop clinic proved feasible in clinical practice and proved robust during the follow-up period. This model has reduced the waiting time for visits and eliminated the delay for examinations. Moreover, it was satisfactory for primary care physicians, reduced the number of follow-up visits and the need for patients to contact the hospital, and helped reduce hospital admissions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34723
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CFS_TESI.pdf848.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.