Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34807
Title: Reaccions d'alquenilació intramolecular d'enolatsi nucleòfils relacionats catalitzades per pal·ladi. Aproximacions sintètiques a l'estricnopivotina i la calicifilina A
Author: Urbaneja i Biosca, Xavier
Director/Tutor: Solé Arjó, Daniel
Bonjoch i Sesé, Josep
Keywords: Síntesi orgànica
Pal·ladi (Element químic)
Organic synthesis
Palladium
Issue Date: 24-Feb-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La reacció d'acoblament d'enolats de cetona i halurs de vinil catalitzada per Pd(0) va ser descrita per Piers l'any 1990. Tot i semblar una metodologia molt adequada per a la preparació de sistemes policíclics ha restat ignorada durant llarg temps, i els pocs exemples que s'hi troben només descriuen l'α-alquenilació de cetones. En aquesta Tesi, i com a continuació dels treballs realitzats en el grup d'investigació sobre l'acoblament intramolecular d'enolats de cetona i halurs de vinil o d'aril … [+]catalitzat per Pd(0) en sistemes nitrogenats, s'ha estudiat la reacció sobre un altre nucleòfil de tipus enolat com són els nitronats β,γ-insaturats. La realització d'aquest estudi metodològic ha constatat que el procés pretès és de gran complexitat. No obstant, s'ha pogut dur a terme satisfactòriament l'acoblament intramolecular dels nitronats β,γ-insaturats tant amb halurs de vinil com d'aril, ja que s'han trobat unes condicions de reacció, i que usen PhOK com a base, molt adequades per aquest tipus de processos. Per aquest motiu, es va decidir estudiar l'ús del PhOK com a base en acoblaments intramoleculars d'enolats de cetona i halurs de vinil, i posteriorment es va fer extensiu a altres sistemes com els èsters i nitrils, precursors d'espècies aniòniques estabilitzades. Els resultats obtinguts per l'ús d'aquesta base han estat molt satisfactoris, ja que s'eviten que els processos laterals competeixin amb l'acoblament, i la quantitat de catalitzador pot ser reduïda. A més, aquesta reacció esdevé molt reproduïble i sense necessitat de prendre precaucions especials (podent ser realitzada en presència d'aigua). El fenòxid podria tenir una funció addicional a la de base, tal i com es veu en un treball d'en Buchwald, on utilitza el PhOH com additiu en reaccions d'arilació de cetones. Així, en la línia del que ell proposa creiem en l'existència d'un intermedi estable pal·ladi-fenòxid que faciliti l'enolització dels compostos mitjançant la coordinació del grup carbonil del substrat de partida. Els treballs existents sobre l'alquenilació d'enolats de cetona permeten concloure que les condicions de reacció desenvolupades en aquesta Tesi Doctoral són les més generals descrites fins el moment. En una segona part d'aquesta Memòria, s'aplica la metodologia d'alquenilació de cetones catalitzada per Pd(0) amb èxit en la preparació d'intermedis avançats en la síntesi dels alcaloides naturals estricnopivotina i calicifilina A.
[eng] "Pd(0)-CATALYZED INTRAMOLECULAR ALKENYLATION OF KETONE ENOLATES OR RELATED NUCLEOPHILES. SYNTHETIC APPROXIMATIONS TO STRYCHNOPIVOTINE AND CALYCIPHYILLINE A". Pd(0)-catalyzed coupling of ketone enolates and vinyl halides was first described by Piers in 1990. Although this methodology could be considered as a very important tool in organic synthesis for the construction of polycyclic systems it has received very little attention, and the few examples of these processes so far reported only deal … [+]with the α-alkenylation of ketone enolates. In this Thesis, the work of the research group is built upon the development of palladium-catalyzed intramolecular coupling of amino-tethered vinyl or aryl halides and ketone enolates, by the study of the intramolecular coupling of β,γ-unsaturated nitronates and vinyl or aryl halides. This methodological study has shown that this kind of coupling is not trivial. However, we have found a general conditions which allows the coupling of β,γ-unsaturated nitronates and vinyl or aryl halides. The conditions use PhOK as the base for the process. For this reason, we decided to explore the use of the PhOK in other enolate-type nucleophiles in Pd(0)-catalyzed couplings. The results obtained for the coupling of vinyl halides and ketones, esters or nitriles with PhOK as the base were completed successfully. Side reactions were avoided and the amount of palladium could be reduced. Furthermore, the reaction is quite reproducible and no special precautions are needed for the cyclization process making it easy to carry out in practice. In line with Buchwald's proposal we believe the base may have an extra function leading to the existence of a palladium phenoxide complex that could stabilize and facilitate the deprotonation by coordination of the carbonyl group of the starting material. A second goal in this thesis was to apply the aforementioned methodology to the preparation of advanced intermediates in the synthesis of the natural products Strychnopivotine and Calyciphylline A.
URI: http://hdl.handle.net/2445/34807
ISBN: 8468997420
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Farmacologia i Química Terapèutica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.XUB_CAPITOL_0.pdf141.09 kBAdobe PDFView/Open
01.XUB_CAPITOL_1.pdf286.97 kBAdobe PDFView/Open
02.XUB_CAPITOL_2.pdf325.67 kBAdobe PDFView/Open
03.XUB_CAPITOL_3.pdf334.37 kBAdobe PDFView/Open
04.XUB_CAPITOL_4.pdf333.39 kBAdobe PDFView/Open
05.XUB_CAPITOL_5.pdf281.5 kBAdobe PDFView/Open
06.XUB_CAPITOL_6.pdf226.3 kBAdobe PDFView/Open
07.XUB_CAPITOL_7.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.