Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35337
Title: Estructura de la propietat agrària. Aplicació a la Regió Catalana de l'Ebre
Author: Franquet i Bernis, Josep Maria
Director: Artís Ortuño, Manuel
Keywords: Anàlisi estadística
Arxius censals
Terres de l'Ebre
Política agrària
Issue Date: 7-Jul-1995
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estructura de la propietat agrària, sobre la qual es basen i desenvolupen les activitats pròpies del sector primari de l'Economia, és una qüestió fonamental per entendre la realitat social i econòmica del món rural i, fins i tot, per tal de programar eficientment la política agrària que es porti a terme a qualsevol territori.El treball que ara presentem, com indica el seu mateix títol, està referit, en general, a l'estudi de l'estructura de la propietat agrària, particularitzant i exemplificant a la regió més meridional de Catalunya o vegueria de les Terres de l'Ebre (constituïda per quatre comarques del sud de Catalunya, de forta tradició agrària: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre). Un conjunt d'annexos completen la informació estadística i metodològica sobre els diferents temes tractats al cos central del procés. Les dades que es presenten a l'avanç són el resultat de la tabulació de l'arxiu censal, després dels primers processos de depuració i validació de la informació recollida. Aquestes dades ofereixen una visió bàsica sobre l'estructura del sector agrari, útil com a instrument de treball per analitzar la situació actual de l'agricultura, la ramaderia i els boscos, i la seva evolució recent en una àrea geogràfica o territori determinat pel nostre estudi: les quatre comarques catalanes de l'Ebre. D'aquesta manera, intentem omplir la llacuna existent en una matèria d'interès transcendental, a l'ensems que aprofundir en l'estudi d'aquestes qüestions mitjançant l'ús de modernes tècniques estadístiques i operacionals. Així, també, la metodologia emprada resulta fàcilment aplicable a qualsevol territori susceptible d'anàlisi en aquest sentit, havent-la referit a la Regió catalana de l'Ebre per motius obvis de proximitat, afecte i paisanatge de l'autor. El treball es completa amb diversos quadres, taules i gràfics sobre la temàtica en estudi, els quals desitgem que aportin a la nostra tesi un caràcter molt més il·lustratiu i exacte. Una vegada hem arribat a aquest punt, es creu interessant d'exposar alguna idea justificativa sobre l'instrumental matemàtic emprat en certes parts del treball. Efectivament, també el pensament abstracte demostra ésser útil en el tractament de problemes concrets, com ho són els propis de la anàlisi de l'estructura de la propietat agrària, i cercar-hi els esquemes "legals" essencials, puix que llavors sorgeixen inesperades analogies que suggereixen elegants solucions als mateixos per la via de l'isomorfisme, és a dir, per reducció, simulació o trasplantament d'un àmbit conceptual a un altre d'idèntica estructura "legal" però d'intuïció més fàcil o de recursos tècnics més coneguts i amanosos. Les Matemàtiques són útils per traduir els conceptes verbals en formes concises i consistents, però també fan quelcom més que això: subministren a l'estudiós dels temes territorials unes eines intel·lectuals freqüentment més poderoses que el llenguatge ordinari, perquè incorporen conceptes i permeten la realització d'operacions per a les quals no existeixen equivalents verbals manejables. Creiem, per la nostra part, que es tracta d'un tema de gran interès i actualitat, car tant les precedents consideracions com l'esperit del nostre estudi pretenen atreure l'atenció vers aquesta fonamental i tradicional faceta de la realitat agrària del país. I tota la problemàtica que pot derivar-se'n caldrà atendre-la com a origen de profundes modificacions socials, culturals i polítiques. Tots aquells treballs i alguns altres la descripció detallada dels quals obviarem aquí per raons d'espai, constitueixen la base de la present treball. Al llarg del desenvolupament de la mateixa, i en tractar cada tema en concret, s'exposen i discuteixen les conclusions que es van obtenint, agrupant-les totes elles, al final del treball, en un capítol de conclusions finals, que es complementa amb les dades estadístiques corresponents, les possibles projeccions d'aquest treball en el plantejament de noves directrius d'investigació, així com les pertinents referències bibliogràfiques i documentals.
[eng] ABSTRACT: The structure of agrarian property, upon which the activities characteristic of the prime sector of the Economy are based and developed, constitutes a fundamental question for the understanding of the rural world and, also, in order to program efficiently agrarian policy to be carried out in any territory. This doctoral dissertation refers to the study of the structure of the agrarian property, in particular the southern region of Catalonia: The Ebro region (made up by four regions of strong agrarian tradition: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta and Ribera d'Ebre). Among other topics investigated, the following are emphasized: the analysis of climatic conditions, the distribution of agrarian property, the statistical analysis and the problem of measuring lands; a methodological proposition is made in order to estimate the value of production in the primary sector and another for a program of structural improvements, finalizing with an economic analysis of the agrarian enterprise. Several annexes complete the statistical and methodological information of the different topics treated in the central body of the thesis. Throughout the development and treatment of each topic in particular, the conclusions arrived at are exposed and discussed, grouping all of them (at the end of the work) in a chapter with the final conclusions complemented with the corresponding statistical data, the possible projections of this work in the implementation of new lines of investigation, as well as the pertinent bibliographic and documentary references. The methodology used, definitively, result easily applicable in the study of any territory susceptible to this type of analysis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35337
ISBN: 8468930539
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Econometria, Estadística i Economia Espanyola

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0.PREVI.pdf552.05 kBAdobe PDFView/Open
1.CAP1.pdf186.74 kBAdobe PDFView/Open
2.CAP2.pdf8.06 MBAdobe PDFView/Open
3.CAP3.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
4.CAP4.pdf292.67 kBAdobe PDFView/Open
5.CAP5.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open
6.CAP6.pdf488.11 kBAdobe PDFView/Open
7.CAP7.pdf336.44 kBAdobe PDFView/Open
8.CAP8.pdf190.87 kBAdobe PDFView/Open
9.CAP9.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open
10.CAP10.pdf147.05 kBAdobe PDFView/Open
11.CAP11.pdf239 kBAdobe PDFView/Open
12.CAP12.pdf370.18 kBAdobe PDFView/Open
13.CAP13.pdf298.94 kBAdobe PDFView/Open
14.CAP14_CONCLUSIONS.pdf141.26 kBAdobe PDFView/Open
15.EPILEG.pdf69.43 kBAdobe PDFView/Open
16.ANNEXES.pdf5.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.