Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35363
Title: Estimació de les necessitats de despesa dels governs subcentrals: aspectes metodològics i aplicació al càlcul d'una subvenció anivelladora municipal
Author: Solé Ollé, Albert
Director: Castells, Antoni (Castells Oliveres)
Keywords: Administració local
Finances públiques
Despeses públiques
Issue Date: 1-Dec-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'objectiu bàsic d'un sistema de subvencions d'anivellament consisteix en garantir que els diferents governs regionals o locals puguin prestar un nivell raonablement similar de serveis públics sempre que actuïn amb un nivell d'eficiència similar i realitzin el mateix esforç fiscal. És a dir, amb l'aplicació d'una subvenció anivelladora es pretén evitar que factors aliens a la voluntat del govern regional - e.g.: una major capacitat tributària o una major dimensió dels grups de població que requereixen uns nivells d'atenció superiors - impossibilitin l'accés de ciutadans que resideixen en territoris diferents a uns serveis públics d'una qualitat comparable. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, les subvencions anivelladores han de distribuir-se en proporció inversa a la capacitat fiscal de les regions o localitats i en proporció directa a les seves necessitats de despesa. L'aplicació pràctica d'aquest concepte d'equitat territorial requereix realitzar la tasca prèvia de definir i mesurar de forma adequada el conceptes capacitat fiscal i necessitats de despesa. Pel que fa a la quantificació de la capacitat fiscal, tant la literatura econòmica com l'experiència comparada ha desenvolupat una metodologia que ha esdevingut estàndard. L'anivellament explícit de les necessitats de despesa és menys comú en el sistema comparat i hi ha menys consens sobre les tècniques més apropiades per la seva mesura. La mesura de les necessitats de despesa en termes absoluts - i.e.: unitats monetàries necessàries per proveir un determinat nivell de servei - és molt complexa, doncs requereix definir el nivell de provisió que es vol garantir en tot el territori. Per aquesta raó, el procediment emprat sol consistir en el càlcul d'un índex de necessitats de despesa per habitant, expressat respecte a la mitjana. És a dir, les necessitats de despesa es calculen en termes relatius. Afortunadament, aquesta informació és suficient per calcular una subvenció anivelladora. L'objectiu d'aquesta Tesi Doctoral és proposar un marc conceptual i metodològic per estimar les necessitats de despesa dels governs subcentrals, i realitzar una aplicació pràctica del mateix al cas dels municipis espanyols. L'aplicació pràctica té, per una banda, la finalitat de mostrar en detall el funcionament del procediment proposat. Per altra banda, però, també pretén aportar evidència empírica rellevant sobre l'impacte de determinats factors sobre les necessitats de despesa municipals, i proposar un procediment concret per tenir en compte aquests factors en la fórmula d'una subvenció anivelladora municipal.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35363
ISBN: 9788469143728
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ASO_1de7.pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open
02.ASO_2de7.pdf7.36 MBAdobe PDFView/Open
03.ASO_3de7.pdf8.57 MBAdobe PDFView/Open
04.ASO_4de7.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open
05.ASO_5de7.pdf7.67 MBAdobe PDFView/Open
06.ASO_6de7.pdf6.67 MBAdobe PDFView/Open
07.ASO_7de7.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.