Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35432
Title: Cartografies de La Mina: Art, espai públic, participació ciutadana
Author: Ricart Ulldemolins, Núria
Director/Tutor: Remesar, Antoni
Vidal i Moranta, Tomeu
Keywords: Art públic
Disseny urbà
Espais públics
Participació ciutadana
Mina (Sant Adrià de Besòs, Catalunya)
Public art
Urban design
Public spaces
Citizen participation
Issue Date: 27-Nov-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral que es desenvolupa a continuació té un caràcter clarament interdisciplinari donat que aborda tres camps de recerca específics: l'art públic, la participació ciutadana i l'espai públic. Els fonaments de la recerca es centren en el projecte Cartografies de La Mina, que planteja, entre els anys 2002 i 2006 un procés de participació ciutadana en relació a l'art i l'espai públic de La Mina, barri de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). En base a aquest procés i altres de caràcter similar endegats pel Centre de recerca Polis (Universitat de Barcelona), es defineix una línia de recerca‐intervenció amb objectius i procediments específics, interessada per l'anàlisi i millora de l'espai públic en base a la facilitació de processos participatius. Aquesta línia és posada en valor a través de l'estudi del seu funcionament, les metodologies creatives que desenvolupa i el context acadèmic en el que es du a terme. Però també a través de l'anàlisi d'altres estratègies que segueixen diferents models d'intervenció, en els que també conflueixen art, espai públic i participació. Aquestes estratègies són abordades a través de l'anàlisi d'una vintena de projectes duts a terme des de la dècada dels anys 70 del segle XX fins l'actualitat, ‐gran part dels quals formant part del circuit de l'art. Ha estat fonamental atendre a l'estat de l'art de les següents qüestions per tal d'abordar els temes especificats. En primer lloc, hem introduït les principals idees en relació al complex concepte d'espai públic, per tal de determinar les òptiques des de les quals hem entès aquest camp de discussió. Pròpiament en el marc teòric de la recerca, hem atès a les principals lògiques i reptes de les pràctiques de participació ciutadana en relació a la problemàtica de la governabilitat, fent especial èmfasi en els vincles entre disseny urbà i participació ciutadana donada la coincidència d'aquest vincle amb els eixos temàtics de la recerca. Per altra part, hem estudiat l'evolució de l'art públic des del seu origen, a cavall entre segles XIX i XX, analitzant les múltiples dimensions del concepte al llarg de tot el segle. En aquesta part, hem posat especial atenció a les interrelacions de l'objecte artístic amb l'espai urbà on es situa, però també amb els usos socials que fomenta o se'n deriven. Aquest marc teòric ens ha permès entendre l'origen de les pràctiques anteriorment esmentades d'art en processos de participació sobre espai públic, i emmarcar amb idoneïtat la línia de recerca‐intervenció proposada pel Centre de recerca Polis, explicada en profunditat a través del projecte Cartografies de La Mina.
[eng] The PhD developed has a clear interdisciplinary character as it addresses three specific research fields: public art, public participation and public space. The foundations of the research focus on the project Cartografies de La Mina, which raises between 2002 and 2006 a process of public participation in relation to art and public space in La Mina district of Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Based on this process and others of similar features, the Polis Research Center (University of Barcelona), defines a line of research‐intervention with specific goals and procedures, interested in the analysis and improvement of public space based on facilitation of participatory processes. This line is put in value through the study of its operation, developing creative methodologies and academic context in which it is carried out. But also through the analysis of other strategies that follow different models of intervention, which converge in the arts, public space and participation too. These strategies are addressed through analysis of twenty projects carried out since the decade of the seventies of the XXth century until today, ‐most of them integrated on the art circuit. It has been fundamental to analyze the state of the art of the following questions to address the issues specified. First, we introduced the main ideas regarding the complex concept of public space, to determine the optics from which we have understood this field of discussion. Properly in the theoretical framework of research, we have given the main logic of the practices and challenges of public participation in relation to the problems of governance, emphasizing the links between urban design and public participation because of this match link with the main topics of research. Moreover, we have studied the evolution of public art from its origin, between nineteenth and twentieth centuries and considered the multiple dimensions of the concept throughout the century. In this part, we put special emphasis on the interrelationships of the art object with the urban area of intervention, but also with social practices that promote or derived. This theoretical framework has enabled us to understand the origin of the above art practices in participatory processes on public space and frame with fitness the line proposed by the Polis Research Center, explained in depth through the project Cartografies de La Mina. KEYWORDS: public art, public participation, public space
URI: http://hdl.handle.net/2445/35432
ISBN: 9788469299951
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Escultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NRU_TESI.pdf16.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.