Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35563
Title: Producció i distribució d'una terrisseria medieval: Cabrera d'Anoia
Author: Travé Allepuz, Esther
Director/Tutor: Padilla, José I. (Ignacio)
Keywords: Ceràmica medieval
Arqueologia medieval
Cabrera d'Anoia (Catalunya)
Pottery, Medieval
Archaeology, Medieval
Segle VIII-segle XVIII
Cabrera d'Anoia (Catalonia)
Issue Date: 17-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La terrisseria medieval de Cabrera d'Anoia constitueix un centre productor de referència per a la comprensió de les tècniques de fabricació de ceràmica en època medieval en el que hem convingut en anomenar Sistema de Producció en Gruta. Aquest jaciment singular se situa al peu d'un altiplà, en el terme municipal de Cabrera d'Igualada, sobre tres terrasses successives. La característica fonamental de l'entorn que acull aquest centre i que afavoreix el seu assentament és l'alternança de nivells geològics de duresa diferent que afavoreixen la creació d'abrics i coves naturals. Aquestes zones arrecerades foren sistemàticament aprofitades per a la instal·lació dels tallers i les característiques de l'entorn van afavorir també l'excavació de forns a la roca. Tanmateix, el relleu agrest i accidentat i la reducció dels espais disponibles van condicionar l'assentament en àmbit rupestre d'un gran centre de producció de ceràmica. Les limitacions espacials van obligar al aprofitament continuat d'estructures obsoletes i a l'optimització de l'espai, tot desplaçant sovint l'activitat a mesura que s'esgota el terreny ocupat a causa de l'esfondrament dels forns i les balmes. El major període d'activitat documentat data del segle XIII i la producció es dedicava pràcticament de forma exclusiva a la fabricació d'olles i algunes altres formes minoritàries en relació amb l'ús culinari. En el nostre treball de tesi doctoral presentem un estudi detallat tant dels forns de Cabrera d'Anoia i els obradors com dels materials recuperats als testers. El nostre treball suposa també el plantejament d'una proposta metodològica per a l'aproximació a grans volums de material ceràmic d'aquest tipus, on l'homogeneïtat i una certa monotonia de formes esdevenen les característiques principals dels productes. El treball parteix de la base de que una aproximació multidisciplinària és imprescindible per al coneixement en profunditat d'aquestes grans col·leccions procedents de centres productors. Així, en aquesta monografia hem treballat en conjunt amb la documentació escrita -certament escassa-, la documentació arqueològica, els estudis antracològics i paleocarpològics realitzats, les datacions per radiocarboni i l'anàlisi del material procedent dels testers. A fi de completar aquest estudi de materials hem dut a terme una anàlisi morfològica en profunditat que passa per la classificació dels materials en funció de tipus definits a partir de l'anàlisi de vores i la vectorització de línies corbes. Aquesta observació macroscòpica d'una mostra de 5000 fragments ens ha servit per seleccionar un centenar llarg de mostres que hem analitzat des del punt de vista petrogràfic a partir de l'observació de làmines primes a microscopi polaritzador i hem caracteritzat químicament i mineralògica per Fluorescència de Raigs-X i Difracció de Raigs-X. Per tot plegat, hem dividit el nostre treball en dues parts clarament diferenciades: la primera dedicada íntegrament a la descripció i interpretació de les instal·lacions del centre i de l'explotació del terreny, i la segona dedicada en exclusiva a l'estudi de la ceràmica. Adjuntem a més, en forma d'annexos, el catàleg complet de materials en forma de taules i làmines de fàcil consulta, un annex amb la descripció petrogràfica detallada de tots els grups i un darrer annex amb la caracterització química i mineralògica dels materials. El conjunt ens revela una producció d'aparença grollera, però altament funcional, que reflecteix la presència d'una tradició que avança a la recerca de la utilitat. El caràcter utilitari i robust de les peces correspon a una optimització dels recursos que l'entorn ofereix per produir a un cos relativament baix una vaixella molt especialitzada d'alta tecnologia que respon a la necessitat de satisfer una demanda concreta, el volum de producció de la qual i la seva llarga durada són un bon reflex del seu èxit.
[eng] The medieval Kiln Site of Cabrera d'Anoia (Barcelona) is a pottery workshop which exemplifies properly what has being called Cave-Dwelling Pottery Producing System. Such workshops are placed in rocky areas mainly featured by its irregular relief, always combining alternating harder and softer geological strata. The natural caves and shelters are used to place the workshops and the kilns are cut into the natural surface. The reduced space determines the kiln site layout, which takes advantage of the area by enlarging the caves cutting them into the mountainside. Kilns replacement implies that that the fire chamber of a disused kiln was used as an entrance to the fire chamber of the new kiln being built. Consequently, there were lines or rows of kilns perpendicular to the mountain face. This study presents the whole interpretation of archaeological data. This piece of research analyzes deeply the fieldwork documentation and the sherd-collection from the waste dumps and it has been undertaken in order to provide an overview of the pottery produced on the site. The ceramic study has been carried out by means of shape definition, vector determination of angles and macroscopic observation of pastes for a 5000-sample-batch. From this collection, 100 individuals have been sampled in order to characterize their petrographic, mineralogical and chemical composition. Several analyses on ceramic petrography, X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescence allow us to feature pastes and to determine the production techniques and the raw materials technological choice. There is relatively little variation as regards forms. Globular vessels, including cooking pots and jugs for water carrying, casseroles, basins and lids make up the vast majority. The whole view about this site and its production sets up a reference collection which will allow future research projects related to provenancing medieval common cooking wares in a wide spread area.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35563
ISBN: 9788469299753
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_TRAVE_PREVI.pdf779.97 kBAdobe PDFView/Open
01_TRAVE_INTRODUCCIO.pdf802.52 kBAdobe PDFView/Open
02_TRAVE_CAP01.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
03_TRAVE_CAP02.pdf928.16 kBAdobe PDFView/Open
04_TRAVE_CAP03.pdf11.95 MBAdobe PDFView/Open
05_TRAVE_CAP04.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
06_TRAVE_CAP05.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
07_TRAVE_CAP06.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open
08_TRAVE_CAP07.pdf885.1 kBAdobe PDFView/Open
09_TRAVE_CAP08.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
10_TRAVE_CAP09.pdf3.9 MBAdobe PDFView/Open
11_TRAVE_CAP10.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
12_TRAVE_CONCLUSIONS.pdf816.71 kBAdobe PDFView/Open
13_TRAVE_BIBLIOGRAFIA.pdf822.04 kBAdobe PDFView/Open
14_TRAVE_ANNEX_I.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
15_TRAVE_ANNEX_II.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open
16_TRAVE_ANNEX_III.pdf16.32 MBAdobe PDFView/Open
17_TRAVE_ANNEX_IV.pdf909.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.