Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35610
Title: Presència i context del Mestre del timpà de Cabestany. La formació de la "traditio classica" d'un taller d'escultura meridional (ca. 1160-1200)
Author: Bartolomé Roviras, Laura
Director/Tutor: José Pitarch, Antonio
Keywords: Escultura romànica
Mestre de Cabestany, actiu aproximadament 1130-aproximadament 1180
Sculpture, Romanesque
Segle XII
12th century
Issue Date: 11-Jun-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La denominació del "Mestre del timpà de Cabestany" ha estat concebuda amb la clara finalitat metodològica de destriar les característiques que defineixen l'obra del timpà de l'església de Santa Maria de Cabestany, per tal de conformar unes pautes sine qua non a l'hora de revisar el corpus d'obra atribuïda al Mestre de Cabestany des de l'any 1944. El títol d'aquesta tesi "Presència i context del Mestre del timpà de Cabestany" sintetitza els dos objectius principals que s'han fixat des del començament de la recerca: la presència, és a dir, la ubicació de les obres que es poden atribuir a la mateixa autoria del timpà de Santa Maria de Cabestany, i el context de l'autor i/o taller, això és, l'origen, la formació i la trajectòria d'aquest taller d'escultura. D'aquesta manera, després de la introducció i de l'exposició de l'estat de la qüestió, s'inaugura el capítol titulat "Corpus del Mestre del timpà de Cabestany", què és el més extens d'aquesta tesi. En aquest apartat, es procedeix a l'anàlisi exhaustiu de les obres que es consideren en aquest corpus i, entre altres aspectes, s'incideix de manera exhaustiva en la delimitació de les fonts materials que es situen com a base de cadascuna. Aquesta ha estat la metodologia aplicada per a obtenir els elements i la informació necessària a l'hora d'establir el context de formació. Per això, els dos capítols següents estan íntegrament dedicats a l'exposició de les fonts materials que s'han pogut identificar en aquestes obres: d'una banda, els sarcòfags romans, cristians i pagans, dels segles III i IV, i de l'altra el testimoni d'alguns tallers d'escultura contemporanis de la Toscana occidental, de la segona meitat del segle XII, que demostren un aprenentatge paral·lel i molt similar de les mateixes fonts. A continuació, al capítol del marc històric es perfilen els escenaris històrics i polítics que marquen les relacions entre la Corona d'Aragó i la Toscana durant el regnat d'Alfons I el Cast (1162-1196), que contribueixen a demostrar l'existència d'uns ponts de diàleg importants, que igualment pogueren contribuir al trànsit de tallers artístics. Les conclusions d'aquesta recerca avalen que el Mestre del timpà de Cabestany es va constituir, durant el període comprès aproximadament entre els anys 1160 i 1200, en un taller d'escultura especialitzat en la composició de programes historiats, format en l'entorn d'una Kunstvollen específica, la que es va originar entorn a la construcció de Santa Maria de Pisa durant la segona meitat del segle XII, i què es reflecteix d'una manera concreta en l'escultura del Mestre Guilielmus i la realització del primer púlpit d'aquesta catedral. A més a més, cal destacar la forta influència d'alguns sarcòfags romans cristians molt puntuals en la configuració d'una tècnica molt específica que es localitza sobretot en el treball dels plegats dels vestits de les figures del Mestre del timpà de Cabestany i també en les del Mestre Guilielmus, i altres obres de la Toscana occidental que s'han atribuït al seu mateix mestratge. I aquests sarcòfags són alguns dels que es troben, actualment, en les col·leccions del Musée de l'Arles et de la Provence Antiques. Aquesta constatació juntament amb altres elements derivats de la composició i la disposició de les obres fan que el paper de la Provença i la ciutat d'Arles prenguin, per via directa o indirecta, un paper destacat en la formació del Mestre del timpà de Cabestany. I així es pot observar en la restitució hipotètica de la portada de la Galilea de Sant Pere de Rodes presentada en aquesta tesi.
[eng] The "Master of the tympanum of the Cabestany" denomination has been conceived with the concrete methodological purpose of identifying the characteristics which define the tympanum of Santa Maria of Cabestany, in order to establish the guidelines sine qua non to revise the works attributed to the corpus of the Master of Cabestany since 1944. The title of this thesis Presence and context of the Master of the tympanum of Cabestany summarize the two main objectives that have been established from the very beginning of the research: the presence, that is to say the location, of the works that are attributed to the same tympanum of Santa Maria of Cabestany's authorship, and the context of the author/workshop, so that, the origins, the apprenticeship and the trajectory of this sculpture workshop. The conclusions of this research support that the Master of the tympanum of Cabestany was constituted, approximately by the period between the years 1160 and 1200, as a sculpture workshop specialized in the composition of narrative programs, and formed in a very specific Kunstwollen, the one that had effect during the second half of 12th century within the Santa Maria of Pisa construction, as it reflects in a concrete way the sculpture of Master Guilielmus and the realization of this cathedral's first pulpit. In addition, it should be outlined the greatest influence of some particular Christian Roman sarcophagi in the configuration of a very peculiar technique that is detected in the folds of the Master of the tympanum of Cabestany figure's dresses. And the same technique has been detected in some of the Master Guilielmus' figures, and also in the works of some workshops linked to his mastery. These sarcophagi are located, nowadays, in the collections of the Musée de l'Arles et de la Provence Antiques. This ascertainment, together with other composition and disposition particularities, signals that the Provence and the city of Arles took, direct or indirectly, an outstanding significance to the Master of the tympanum of Cabestany's formation. Likewise it can be observed in the hypothetical Sant Pere de Rodes Galilea doorway reconstruction presented in this thesis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35610
ISBN: 9788469414750
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.LBR_PREVI.pdf720.33 kBAdobe PDFView/Open
01.LBR_INTRODUCCIO.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
02.LBR_ESTAT_QUESTIO.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
03.LBR_PRESENCIA.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
04.LBR_CONTEXT_1.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
05.LBR_CONTEXT_2.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
06.LBR_CONTEXT_3.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
07.LBR_CONCLUSIONS.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
08.LBR_APENDIX_DOCUMENTAL.pdf776.86 kBAdobe PDFView/Open
09.LBR_BIBLIOGRAFIA.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
10.LBR_VOL_II_LAMINES.pdf10.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.