Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35640
Title: Subjectivitat i creativitat. Condicions per a la creativitat humana
Author: Cuscó i Clarasó, Joan
Director: Mascaró i Pons, Jaume Francesc
Keywords: Física del no equilibri
Ciències cognitives
Creativitat
Subjectivitat
Ramon Turró
Issue Date: 21-Dec-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El primer propòsit d'aquesta tesi doctoral era investigar la creativitat humana. Ben aviat, però, vam adonar-nos que per endinsar-nos en aquesta qüestió hi havia dues premisses bàsiques: (1) investigar la subjectivitat humana i (2) fer un treball interdisciplinar i de diàleg entre al filosofia, les ciències cognitives i els avenços en el terreny de la física del no equilibri. Finalment, doncs, en aquesta tesi hi trobareu una anàlisi sobre com cal veure la subjectivitat humana i, a partir d'ella, discernir sobre el caràcter d ela creativitat humana. Hem recercat les condicions de la creativitat humana cercant les característiques del que anomenem "subjectivitat" i del que anomenem "consciència". En tot moment s'ha cercat fugir de tòpics, adequar les perspectives que es mostren a partir del diàleg interdisciplinar i dels avenços de els neurociències i de els ciències de la complexitat i contrastant el que històricament i des de la psicologia s'ha dit sobre la creativitat amb allò que han dit els artistes (compositors, pintors i literats) sobre la seva vivència de l'acte creatiu. El camí a recórrer era llarg i incert i el camí que s'obre a partir de la tesi és complexe i ambiciós. De tot amanera, pensem que amb aquesta aportació podem obrir la possibilitat d'una tematització seriosa i argumentada sobre la creativitat humana a partir d'una integració de les aportacions de les diferents disciplines científiques i un replantejament de les nocions de "subjectivitat", de "consciència" i de "creativitat". És per tot plegat que després del capítol d'introducció de les temàtiques que tractarem, hi ha un primer capítol dedicat al cervell i a la consciència, un segon capítol dedicat als conceptes de "creació" i de "creativitat" (en la natura i en al cultura), un tercer capítol dedicat a la creació artística a partir del que s'ha vist en els dos capítols anteriors, un capítol dedicat a fer síntesi dels tres anteriors per veure la consistència i coherència de les nostres hipòtesis de sortida; i una darrera part que consta de tres apèndix (els apèndix 1 i 2 serveixen per reflexionar sobre com obrir noves vies d'investigació, i l'apèndix 3 serveix per fer reconeixement del biòleg i filòsof Ramon Turró com a referent important de la investigació de la persona humana a Catalunya i a Europa).
[eng] The first purpose of this doctoral thesis was to investigate human creativity. Soon, we realized that there were two basic premises to get into this question: (1) to investigate human subjectivity and (2) to make an interdisiplinary work and a dialogue bearing in mind, philosophy, cognitive sciences and the advances in the field of the science of non- balance. Finally, in the thesis, you will find an analyses on how to look at human subjectivity and from it to distinguish the character of human creativity. We have looked in the conditions of human creativity searching for the characteristics of what we call subjectivity and what we call "consciousness". In all the work, we have tried to run away from clichès and to adapt the perspectives from the interdisiplinary dialogue in the advances of neuroscience and the sciences of complexity, contrasting them with what from a historical perspective and from psychology view has been told about creativity and what the artists themselves have said about their experience of their creative act. We had ahead a long and uncertain paht and the way the the thesis is opened is complex and ambitious. However, we believe that with this contribution we may open the possibility to have a serious and argued view on human creativity integrating the contributions made from different scientific disiplines and establishing new concepts on "subjectivity", "conciousness" and "creativity". Bearing all this in mind, after the introduction chapter, which introduces the main themes, we will deal, there is a first chapter devoted to brain and conciousness, a second chapter devoted to the concepts of creation and ceativity ( in nature and culture), a third chapter devoted to artistic creation from the point of view studied in the first two chapters, a chapter devoted to make a synthesis of the three former ones to see the consistency and coherence of the hypothesis made at the beginning; and the last part that it is formed by three appendix ( appendix one and two are used to think on how to open new ways to investigate, appendix three is an acknowledgement to the biologist and philosopher, Ramon Turró, as a referent investigating human being in Catalonia and in Europe.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35640
ISBN: 9788469129890
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCC_TESI.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.