Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35761
Title: Estratègies empresarials en la indústria cotonera catalana. El cas de la Fàbrica de la Rambla de Vilanova, 1833-1965 (Tesi)
Author: Soler, Raimon
Director/Tutor: Nadal, Jordi, 1929-
Keywords: Indústria del cotó
Industrialització
Història econòmica
Competència econòmica
Vilanova i la Geltrú (Catalunya)
Cotton manufacture
Industrialization
Economic history
Competition
Villanueva y Geltrú (Spain)
Fàbrica de la Rambla de Vilanova
Segle XIX-segle XX
19th century-20th century
Issue Date: 31-Oct-2000
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi estudia el cas d’una de les primeres fàbriques de teixits de cotó que va usar el vapor com a força motriu, coneguda popularment a Vilanova i la Geltrú com la Fàbrica de la Rambla o també com Manufacturas El Fénix SA. L’empresa que l’havia de construir i fer funcionar es va establir l’any 1833 però, per vicissituds diverses, no va poder començar a funcionar fins l’any 1839 i cap a mitjan la dècada de 1960 va tancar les seves portes definitivament. La possibilitat de disposar de documentació original des dels mateixos inicis de l’empresa i fins als anys 30 del segle XX permet abordar la història d’un cas rellevant entre les empreses pioneres de la Revolució Industrial a Catalunya. L’obra s’estructura bàsicament en dues parts. En la primera s’analitza la producció i el comerç de teixits i en la segona les estratègies de finançament. Pel que fa a la primera part, la tesi estudia com es produí la inversió en actius fixos (edificis i maquinària), en matèries primeres (carbó i cotó), amb quina mà d’obra es va comptar, quin tipus de teixit i quina quantitat es va arribar a produir; es fa una anàlisi en conjunt de l’evolució dels costos de producció i una estimació de la productivitat de l’empresa, i s’acaba amb aquest apartat amb una anàlisi dels aspectes comercials: clients, mercats, preus i crèdit. La segona part aborda els aspectes financers de l’activitat industrial començant per l’origen del capital industrial i seguint amb una anàlisi de la rendibilitat i de les estratègies de finançament. Del treball es desprèn que els empresaris que van regir la Fàbrica de la Rambla van buscar sempre produir amb el mínim cost possible i obtenir el màxim ingrés. Per això no van deixar mai d’introduir les innovacions tècniques que van considerar necessàries, van buscar les matèries primeres i la mà d’obra que van considerar més apropiades i als millors preus possibles; pel mateix motiu un dels seus màxims objectius va ser la reducció dels costos i l’augment de la producció i de la productivitat per poder oferir uns preus competitius a un major nombre de clients. Però, de vegades, l’objectiu maximitzador i l’ajustament de costos i preus van xocar obertament, de manera que es va renunciar al primer. Els empresaris de la Fàbrica de la Rambla, per tant, es van haver d’adaptar a un mercat amb una demanda dèbil que els condicionava.
[eng] The PhD studies the case of one of the first cotton mills that used steam as a motive force in Vilanova i la Geltrú. The company was established in 1833 but, for various vicissitudes, he could not begin to run until 1839 and towards the mid of 1960 closed its doors forever. The availability of original documentation from the beginning of the company to 30 years of the twentieth century can address the relevant history of a case among the pioneers of the Industrial Revolution in Catalonia. The work is divided into two parts. The first analyzes the production and trade of textiles and the second financing strategies. Regarding the first part of the thesis as there was investment in fixed assets, raw materials, labour recruitment, and what type and amount of fabrics was to produce, analyzes the evolution of overall production costs and made an estimate of the productivity of the company, and this section ends with an analysis of commercial side: customers, markets, prices and credit. The second part deals with the financial aspects of industrial activity starting at the origin of industrial capital and following an analysis of profitability and financing strategies. PhD shows that entrepreneurs who ruled this factory always sought to produce the lowest cost possible and get the most income. So it never ceased to introduce technical innovations which were considered necessary, sought raw materials and labor that were considered most appropriate and best possible prices, for the same reason one of its main objectives was reducing costs and increasing production and productivity in order to offer competitive prices to a greater number of customers. But sometimes the goal maximizer and adjustment costs and prices clashed openly, so he resigned first. Managers of Fàbrica de la Rambla, therefore, had to adapt to a market with weak demand that conditioned.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35761
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història i Institucions Econòmiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RSB_TESI.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.