Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35791
Title: Ecografia Doppler de l'artèria hepàtica en el post-trasplantament immediat
Author: Garcia Criado, María Ángeles
Director: Brú i Saumell, Concepció
Gilabert Solé, Maria Rosa
Keywords: Trasplantaments
Sistema hepàtic
Ecografia Doppler
Trombosi
Issue Date: 18-Jun-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La complicació vascular més greu després del trasplantament hepàtic és la trombosi de l'artèria hepàtica. Quan aquesta complicació se sospita clínicament es realitza una ecografia Doppler amb la finalitat d'establir el diagnòstic. Tanmateix, donats els resultats de la present tesi, és possible, mitjançant l'ecografia Doppler, establir el diagnòstic de trombosi de l'artèria hepàtica abans que apareixi la sospita clínica. Aquest fet augmenta les probabilitats de revascularitzar amb èxit l'artèria hepàtica i millora significativament el pronòstic dels pacients tractats, reduint la morbimortalitat i la taxa de retrasplantaments. Per poder realitzar el diagnòstic en fases pre-clíniques és necessari establir un protocol que inclogui la pràctica d'ecografies Doppler de rutina, almenys durant les primeres 72 hores posteriors al trasplantament. Tanmateix, la interpretació del registre Doppler arterial en aquest periode és complexa ja que amb freqüència existeix una elevació transitòria de les resistències hepàtiques que contribueixen a alterar l'ona Doppler. Segons els resultats obtinguts en el present treball d'investigació, aquesta elevació de les resistències post-trasplantament estan en relació amb l'edat avançada del donant i amb l'antecedent d'un temps d'isquèmia prolongat; sense que això tingui valor pronòstic, ja que no implica repercussió clínica precoç ni tampoc a llarg plaç. Per altra banda, ha quedat demostrat que el contrast ecogràfic d'última generació (SonoVue®) és de gran utilitat en l'estudi de permeabilitat de l'artèria hepàtica en el periode immediat posterior al trasplantament, ja que augmenta la sensibilitat de l'ecografia Doppler, escurça la duració de l'exploració ecogràfica i disminueix el nombre d'arteriografies diagnòstiques necessàries. A més, permet establir el diagnòstic de sospita de la síndrome de robatori de l'artèria esplènica mitjançant ecografia ja que permet constatar els criteris angiogràfics descrits pel diagnòstic d'aquesta complicació. Les troballes ecogràfiques que permetrien sospitar una síndrome de robatori serien la presència d'una artèria hepàtica permeable amb fluxe molt escàs constituït per petits pics sistòlics (de vegades indetectable a l'estudi Doppler sense contrast), ompliment simultani de l'artèria hepàtica i la vena porta a l'estudi contrastat i disminució mantinguda de la perfusió de les branques distals de l'artèria hepàtica.
[eng] "DOPPLER SONOGRAPHY OF THE HEPATIC ARTERY IN THE IMMEDIATE POST-TRASPLANT PERIOD" TEXT: Hepatic artery thrombosis is one of the most important and devastating complications following orthotopic liver transplantation. Doppler ultrasonography is the initial imaging test in patients in whom hepatic artery thrombosis is suspected. However, according to the results of this doctoral thesis, Doppler ultrasound may allow a presymptomatic detection of early hepatic artery thrombosis. This fact permits an early repermeabilization of the hepatic artery before liver damage, reducing the morbidity and the necessity of retransplantation, improving the prognosis of these patients. In order to allow a prompt diagnosis of this complication in presymptomatic stage it is necessary to establish a surveillance Doppler program which includes at least a routine Doppler sonography in the first 72-hours after liver transplantation. However, the interpretation of the Doppler arterial waveform in this early period is difficult, because of the frequent high resistance flow which contributes to alter the Doppler waveform. The results obtained in the present investigation work show that the increase of the arterial resistances immediately after liver transplantation are in relation with the old-age liver donor and a long ischemic time. However, this is a finding without clinical repercussion at early and long-term follow-up. Contrast-enhanced ultrasound using a second generation contrast agent (SonoVue®) is very useful in the study of the hepatic artery permeability in the immediate post-operative period because it improves significantly the flow visualization in hepatic artery, decreases scanning time and reduces the frequency of arteriographics studies. Moreover, microbubble ultrasound contrast helps to establish the diagnosis of the splenic arterial steal syndrome. The sonographic findings that point to the diagnosis of this syndrome are the presence of a patent hepatic artery with slowly flow constituted by low velocity systolic peaks (sometimes only detectable after contrast injection), simultaneous filling contrast of the hepatic artery and the portal vein and diminished perfusion of the distal hepatic arteries.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35791
ISBN: 9788469092248
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGC_TESIS.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.