Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35817
Title: Història natural i factors pronòstics de la infecció per transmissió vertical del virus de la hepatitis C. Efectes del tractament antiviral i implicació de la co-infecció pel virus de la immunodeficiència humana
Author: Claret Teruel, Gemma
Director: Fortuny Guasch, Claudia
Noguera Julian, Antoni
Keywords: Virus d'immunodeficiència humana
Tractaments anti-virals
Hepatitis C
Virologia
Issue Date: 16-Jun-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [spa] La infecció pel VHC és la principal causa d'hepatopatia crònica arreu del món. Els nens constitueixen una petita proporció de la població infectada i en l'actualitat la principal via d'adquisició de la infecció pel VHC en la infància és la transmissió vertical. És probable que els pacients infectats durant la infancia, tal com passa en els adults, es mantinguin asimptomàtics durant un llarg període de temps, tot i que s'han descrit casos de cirrosi en un temps inferior als 10 anys. Donada l'absència de manifestacions clíniques en les primeres fases de la infecció, s'han estudiat diversos marcadors analítics per a definir la progressió de la malaltia. En l'actualitat, es disposa d'un tractament antiviral eficaç (interferó pegil·lat més ribavirina) per a la infecció crònica pel VHC. Aquest tractament ha estat autoritzat recentment per a la població pediàtrica. L'absència de comorbilitats i el curt temps d'evolució de la infecció converteixen al nen infectat pel VHC en el candidat ideal per a obtenir altes taxes de curació de la malaltia. En els darrers anys, la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia de curs crònic mentre que l'hepatopatia és actualment una de les principals causes de morbilitat i mortalitat en els pacients co-infectats. En el pacient pediàtric co-infectat les consideracions prèvies sobre l'inici de tractament específic esdevenen especialment rellevants, ja que les probabilitats d'èxit del mateix probablement es relacionin amb la seva precocitat. Els objectius principals del nostre estudi són definir les característiques de la transmissió vertical del VHC en el nostre medi, descriure la història natural de la infecció crònica pel VHC en l'edat pediàtrica i establir el paper de la co-infecció pel VIH en l'evolució natural de la infecció crònica pel VHC en el nen. Per això hem dissenyat dos estudis prospectius observacionals que inclouen els fills de mares infectades pel VHC nascuts al nostre centre entre gener del 1999 i desembre del 2006 (estudi 1) i els nens infectats pel VHC controlats en el nostre centre (estudi 2). Tots elspacients han estat seguit de forma prospectiva. Les principals conclusions dels estudis són les següents: Estudi 1: La taxa prevalença de la infecció pel VHC en les gestants és del 0.49%. La taxa de transmissió vertical del VHC és del 2.8%. Existeix una relació entre la co-infecció materna pel VIH i la transmissió vertical del VHC en el grup de pacients estudiats. Estudi 2: La majoria dels pacients romanen asimptomàtics i sense troballes clíniques al llarg del seguiment. La meitat dels pacients estan infectats pels genotips 1a o 1b; en els fills de mare UDVP, hi predominen les infeccions pels genotips 3 i 4. La biòpsia hepàtica mostra signes d'hepatitis crònica en la majoria dels casos. D'entre els pacients no tractats, un 12% evolucionen al clearence espontani de la infecció (tots ells són pacients infectats per transmissió vertical) mentre que el 82% dels pacients evolucionen a un patró d'hepatitis crònica. La taxa de prevalença de cirrosi és de l'1.8%. Només 4 de 27 pacients tractats amb interferó en monoteràpia durant 12 mesos assoleixen el clearence de la virèmia. El 86% dels pacients pateixen efectes secundaris del tractament, tot i que solen ser lleus. Els pacients co-infectats mostren unes xifres màximes d'ALT més altes que la resta i evolucionen en la majoria de casos seguint un patró d'hepatitis crònica.
[eng] HCV infection is the main cause of hepatopathy worldwide. Children represent a small proportion of the infected people and vertical transmision is the main way of acquisition in childhood. Patients infected during childhood will probably remain asymptomatic for a long time, as happens in adults, but some cases of cirrhosis have been described. Regarding the lack of clinical manifestations during the first years of the infection, several serum markers have been studied to define the progression of the illness. Nowadays an efective treatment is available (pegilated interferon plus ribavirin) for the chronic HCV infection and it has been recently authorised for childhood. The absence of comorbilities and the short course of the infection will probably lead to a higher rate of response in this group of patients. Early treatment will probably be effective also in HIV co-infected patients. Main objectives of our study are to define HCV vertical transmission in our media, to describe natural history of the chronic HCV infection in childhood and to stablish the role of HIV co-infection in the evolution of HCV infection. Two prospective studies have been conducted. They include children from HCV infected mothers born in our center between january 1999 and december 2006 (Study 1) and HCV infected children visited in our center (Study 2). Main conclusions of our study are: Study 1: Prevalence rate of HCV infection among pregnant women is 0.49%. HCV vertical transmision is 2.8%. There is a relation between vertical transmision and maternal HIV co-infection. Study 2: Most of the HCV infected patients remain asymtomatic during the follow up. Half of the patients belong to 1a or 1b HCV genotipes; in children born from drug users genotipes 3 and 4 are frequent. 12% of the patients that have'nt received treatment experiment spontaneous clearence of the infection (all are vertically infected) while 82% end in a chronic hepatitis. Prevalence rate of cirrhosis is 1.8%. Only 4 of 27 patients treated with interferon reach the clearence of the viremia and 86% suffer secundary effects, usually mild. Co-infected patients have higher ALT determinations and usually end in a chronic hepatitis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35817
ISBN: 9788469347751
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GCT_TESI.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.