Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35854
Title: Sistema matricial d'indicadors per a l'anàlisi estratègica de la informació a les organitzacions: aplicació en un cas pràctic
Author: Cavaller Reyes, Víctor
Director/Tutor: Abadal, Ernest
Keywords: Organitzacions
Vigilància tecnològica
Anàlisi estratègica
Gestió integral de la informació
Intel·ligència competitiva
Issue Date: 17-Jan-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Amb el present treball es pretén realitzar una contribució metodològica a l'anàlisi estratègica de la informació a les organitzacions, mitjançant la proposta d'un model de sistema d'indicadors, com a instrument de gestió integral de la informació, i la seva posterior aplicació en un cas pràctic. En primer lloc es du a terme un estudi teòric sobre les diferents formes d'anàlisi estratègica de la informació per tal d'adscriure les activitats organitzatives que responen als conceptes de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, tot apuntant d'una banda, l'evidència que l'anàlisi estratègica de la informació exigeix una forma d'intel·ligència adaptativa i integral més àmplia, i d'altra, la necessitat de revisar i homogeneïtzar els principis metodològics de les disciplines d'anàlisi mètrica de la informació que donen suport a les formes de vigilància que ha d'integrar el que anomenem, intel·ligència estratègica a les organitzacions. A partir d'aquest pressupòsit, en un segon lloc, aquesta investigació constitueix un estudi teòric dels paràmetres que determinen el procediment analític de la informació des d'un punt de vista sistemàtic, en les seves heterogènies definicions i pràctiques. Del conjunt de propostes conceptuals adoptades com mecanismes d'estructuració i preparació de la informació per a la seva anàlisi, s'ha escollit com a tema d'estudi el concepte d'indicador, considerat com l'element bàsic per a la mesura dels factors que condicionen l'activitat organitzativa. S'han examinat els diferents procediments d'elaboració, tipologies i sistemes d'indicadors. Aquesta aproximació teòrica acaba amb la identificació dels paràmetres que constitueixen les dimensions de l'arquitectura analítica i que ens permeten dissenyar l'estructura axial sobre la que s'edifica la nostra proposta metodològica d'anàlisi sistemàtica de la informació, el sistema matricial d'indicadors. En tercer i darrer lloc, s'ha provat l'aplicació de les tècniques d'anàlisi necessàries per implementar el sistema matricial d'indicadors en un cas pràctic en el sector vitivinícola, per demostrar la possibilitat i l'efectivitat de la seva utilització per a una gestió integral de la informació que orienti el disseny de l'estratègia a les organitzacions.
[eng] The aim of this study is to offer a methodological contribution to the strategic analysis of information in organisations, through proposing an indicator system model as an integral information management instrument. First, a synthetic explanation is given of the parameters that determine the analytical procedure of information from a strategic and systematic point of view, in its heterogeneous definitions and practices. From the range of conceptual proposals adopted as information structuring and preparation mechanisms for analysis, the concept of indicator has been chosen as the subject for study, considered as the basic element for the measurement of factors that determine the organisational activity. Second, based on the identification of the parameters that constitute the dimensions of the analytical architecture, we then design the axial structure on which our methodological proposal for the systematic analysis of information is built, the Matrix Indicator System. Finally, this work presents an application of the strategic analysis types of the organisation and, focuses of the results of a practical case of technology watch and prospective applied to R&D in biotechnology, consisting of the applications of resveratrol. It is a hypothetical study of a company in the wine-making sector, and consists of ascertaining the competitive edge that may be secured through the application of knowledge derived from R&D. This practical case involves a scientometric study and patent analysis. The application of the necessary techniques of analysis to implement the Matrix Indicator System in a practical case, has proved the possibility and the effectiveness of its utilization in the integral management of information that orientates the design of the strategy in organizations.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35854
ISBN: 9788469061985
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.VCR_PREVI.pdf145.42 kBAdobe PDFView/Open
01.VCR_INTRODUCCIO.pdf292.67 kBAdobe PDFView/Open
02.VCR_PART_1.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open
03.VCR_PART_2.pdf994.82 kBAdobe PDFView/Open
04.VCR_PART_3.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open
05.VCR_CONCLUSIONS.pdf266.17 kBAdobe PDFView/Open
06.VCR_ANNEXOS.pdf216.34 kBAdobe PDFView/Open
07.VCR_REFERENCIES_BIBLIOGRAFIQUES.pdf268.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.