Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35857
Title: Els estudis d'usuaris en els serveis personalitzats als mitjans de comunicació a Internet
Author: Frías Castillo, Amparo
Director: Rey Martín, Carina
Keywords: Internet
Serveis personalitzats
Mitjans de comunicació
Issue Date: 15-Nov-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La investigació es centra en l'àmbit concret dels mitjans de comunicació (diaris, emissores de ràdio i televisió, empreses de press cliping i de seguiment de mitjans) que disposin de pàgina web pròpia. A partir d'aquesta identificació s'ha procedit a analitzar-les per descobrir l'existència d'algun tipus de servei personalitzat d'informació d'actualitat, ofert a partir dels dispositius de telefonia mòbil, agenda electrònica o correu electrònic. Es presenta l'estat de l'art a Espanya, França i Regne Unit i els estats nord americans de Califòrnia, Florida, Nova York i Texas, en referència als mitjans de comunicació que ofereixen algun tipus de servei personalitzat, i a la vegada, s'han avaluat el contingut informatiu, la gestió del servei, la navegabilitat, i el grau de personalització. La recopilació dels serveis personalitzats ha permès crear una classificació d'aquests en funció de les possibilitats que el mitjà permet a l'usuari per a la selecció dels continguts informatius, en funció de les seves preferències. A la recerca s'ha volgut determinar quins mitjans de comunicació han dut a terme un estudi d'usuaris per copsar quines són les necessitats informatives d'aquests, a partir d'una enquesta adreçada als directors dels mitjans que oferien serveis personalitzats. Els resultats obtinguts mostren una infra utilització dels estudis d'usuaris com a eina adequada per aconseguir el coneixement imprescindible de les necessitats informatives dels usuaris dels serveis personalitzats que ofereixen els mitjans de comunicació a la xarxa. Per finalitzar es presenta una visió prospectiva sobre el futur dels serveis personalitzats a la xarxa.
[eng] The following research is focused on the concrete area of the media (newspapers, radio stations and televisions, press cliping, and follow-up medias) having their own web site. Starting from this identification, we have proceeded to analyse them in order to find out any sort of current personalized news services offered through devices of a mobile phone, a personal digital assistant (PDA) or an electronic mail. It shows the state of the art in Spain, France, United Kingdom and the North American States of California, Florida, New York and Texas relating to the media which offers some kind of personalized services. At the same time, informative contents, the service management, the web surf as well as the degree of personalization have been evaluated. The compilation of these personalized services has made possible to create a classification of these ones depending on the possibilities of the means given to the user for the selection of informative contents acoording to their preferences. By means of this research we try to determine which medias have carried out a users survey in order to understand their informative needs. This was made starting from an own survey addressed to those directors and editors of medias offering personalized services. The obtained results show a very small use of users surveys as a suitable tool, in order to get the necessary knowledge of those informative needs of the users of personalized services offered by the media on the net. Finally, we show a prospective view of the future of personalized services on the Net. KEY WORDS: Medias, personalized services, Net
URI: http://hdl.handle.net/2445/35857
ISBN: 9788469106372
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.AFC_PREVI.pdf78.37 kBAdobe PDFView/Open
01.AFC_CAPITOL_1_INTRODUCCIO.pdf86.55 kBAdobe PDFView/Open
02.AFC_CAPITOL_2.pdf553.38 kBAdobe PDFView/Open
03.AFC_CAPITOL_3.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
04.AFC_CAPITOL_4.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open
05.AFC_CAPITOL_5.pdf280.4 kBAdobe PDFView/Open
06.AFC_CAPITOL_6.pdf160 kBAdobe PDFView/Open
07.AFC_CAPITOL_7.pdf238.21 kBAdobe PDFView/Open
08.AFC_CAPITOL_8_CONCLUSIONS.pdf92.99 kBAdobe PDFView/Open
09.AFC_ANNEXOS.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
10.AFC_BIBLIOGRAFIA.pdf148.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.